Mille järgi valida reisile minnes kindlustust?

13. juuni 2023

Reisikindlustuse ostmine on saanud tänapäeval reiside lahutamatuks osaks. Kuid reisikindlustuse lepingut valides tasub kindlasti läbi mõelda, millise ulatusega kindlustuskaitset vajatakse ja kas on uusi või muutunud riske, mille vastu soovitakse end reisil kaitsta. 

Reisikindlustus võib koosneda mitmest erinevast kindlustusliigist, näiteks õnnetusjuhtumi-, vara- ja tsiviilvastutuskindlustusest. Samuti saab lepingut sõlmides kindlustada end erinevate riskide vastu, näiteks ravikulude, pagasi kahjustumise või kaotuse, reisitõrke ja kolmandatele isikutele kahju tekitamisega seotud kahjude vastu.

Tutvu põhjalikult lepingu ja selle tingimustega

Esimese asjana tuleb selgeks teha, mille vastu end kindlustada tahetakse. Oma soovid tuleb  kindlustusandjale või kindlustusvahendajale võimalikult selgelt esitada. Kui olete kindlustusandjalt või vahendajalt saanud kindlustuspakkumise, siis enne lepingu juurde asumist on mõistlik tutvuda  reisikindlustusteenuse teabedokumendiga, mis peab olema esitatud koos kindlustuspakkumisega. Sealt saab esmast infot kindlustuskaitse ulatusest, piirangutest ja välistustest ning lepingupoolte õigustest ja kohustustest. Kui on saadud mitu erinevat kindlustuspakkumist, siis on teabedokumendid abiks erinevate pakkumiste võrdlemisel. 

Vastavalt kindlustustegevuse seadusele peab kindlustusandja iga kord enne kindlustuslepingu sõlmimist ja vajadusel ka juba sõlmitud lepingu muutmisel selgitama kliendilt saadud info põhjal välja talle sobivaima kindlustuslahenduse, mis arvestaks ka kõigi võimaluste ja riskidega. Kui kindlustusleping sõlmitakse kindlustusmaakleri vahendusel, on eelkirjeldatud kohustused kindlustusmaakleril.

Kui kindlustatul on pikaajaline reisikindlustus, mille ta on saanud näiteks koos krediitkaardiga, siis tasub igal juhul enne reisile minekut kindlustustingimused üle vaadata, kuna eeldus reisikindlustuse olemasolust ja kindlustuskaitse ulatusest võib olla vale ja tugineda ainult teenust ostes kuuldud reklaamlausetele. Ei saa välistada ka võimalust, et saades reisikindlustuse kaasa mingi muu toote või teenusega, ei ole kindlustatu tegelikult kordagi selle kindlustuslepingu tingimustega tutvunud. Mõnel juhul laieneb selline reisikindlustus ka kindlustusvõtjaga koos reisivatele pereliikmetele. Sellisel juhul on vajalik eelnevalt üheselt selgeks teha, kellele ja millises ulatuses see kindlustuskaitse laieneb.

Sõlmi leping arvestades tervislikku seisundit ja tegevusi reisil

Kindlustuslepingut sõlmides on väga oluline arvestada terviseseisundi ja krooniliste haigustega. Kui lepingu sõlmimisel esineb haigusi või terviseseisundeid, mille puhul on ette näha, et need võivad tekitada reisil olles terviseriske, siis on väga oluline välja selgitada, kas kindlustusleping selliste haiguste ravi katab. Kui ilmneb, et reisil tekkinud ravikulu ei olnud ootamatu ega ettenägematu, võib kindlustusseltsil tekkida õigus keelduda ravikulu hüvitamisest. Üldjuhul on kindlustusandjal õigus kahjujuhtumi korral küsida välja kliendi terviseandmed. Sageli on kindlustustingimustes eraldi käsitletud näiteks raseduse, hambaravi, vähi- ja südamehaiguste riske.

Enne lepingu sõlmimist tasub läbi mõelda ka oma plaanitavad tegevused reisil. Kui on plaanis tegeleda ekstreem- või võistlusspordiga, siis võib olla vajalik selleks mõeldud kindlustuskaitse. Turistidele pakutakse sageli atraktiivseid meelelahutusi, mis võivad liigituda ekstreemspordi alla, kuid samas võib selliste tegevuste puhul olla ka vigastuse oht suurem. Osalemine rahvaspordiüritusel võib mõnel juhul liigituda võistlusspordiga tegelemise riski alla. Kui reisil olles on plaan rentida mõni sõiduk, siis on oluline jälgida, et kindlustatu omaks kehtivat juhtimisõigust. Arvestada tuleb ka sellega, et üldjuhul ei hüvitata kahjusid, mis on tingitud alkoholi või narkootikumide tarvitamisest.

Raviteenus välismaal võib osutuda kulukaks

Reisikindlustuse lepingu sõlmimisel ei tohiks esimeseks otsustuskriteeriumiks olla kindlustusmakse suurus. Kõigepealt tuleb välja selgitada vajadustele vastavad kindlustustingimused ja alles seejärel võrrelda nende maksumusi. Veebikeskkonnas kindlustuslepingut sõlmides, saab kindlustusteenuse kalkulaatoris  võrrelda, kuidas kindlustussumma ülempiiri ja omavastutuse suuruse muutmine ning täiendavate kindlustuskaitsete lisamine mõjutab kindlustusmakse suurust. Piisava suurusega kindlustussumma valimine on eriti oluline reisimisel väljapoole Euroopa Liitu, kus Euroopa ravikindlustuskaart ei kehti. Raviteenus võib välismaal osutuda ootamatult kulukaks ja ka esmapilgul piisavalt suurena tundunud kindlustussummast ei pruugi piisata kõikide kulude katteks. Kindlustussummat ületavad kulud jäävad aga kindlustatu enda kanda. 

Salvesta kindlustusandja kontaktid reisi ajaks telefoni

Kui kindlustusleping on sõlmitud, siis tasub kindlustusandja kontaktandmed salvestada oma telefoni, et kahjujuhtumi toimumisel oleks võimalikult lihtne abi saada. Kui suhtluses kindlustusandja või -vahendajaga esineb probleeme, mida omavahel suheldes ei õnnestu lahendada, siis võib sellest teavitada Finantsinspektsiooni – kliendikaebused on finantsjärelevalve teostamisel hea ja sisuline allikas kindlustusturul esinevate võimalike probleemide avastamiseks. Finantsinspektsioon jälgib ja kontrollib kindlustusseltside ja -vahendajate tegevuse õiguspärasust. Sealhulgas ka seda, kas enne kindlustuslepingu sõlmimist antakse kliendile ettenähtud teave ning kas kahjude hüvitamise protsess on nõuetekohane. Oluline on, et kahju hüvitamise protsess oleks objektiivne, kliendile arusaadav ja ilma põhjendamatu viivituseta. Finantsinspektsioon ei ole aga vaidluste lahendaja ega kohtumõistja kindlustuslepingu täitmise üle käivas vaidluses. Eriarvamuste korral tuleb kliendil pöörduda tarbijakaitse, lepitusorgani või kohtu poole.

Jüri Press, Finantsinspektsiooni finantsteenuste järelevalve osakonna jurist
 

Rohkem uudiseid

Finantsinspektsioon tegeleb riiklikul tasandil finants ehk rahaasjadega seotud järelevalvega ja rahaga seotud kriisiolukordade lahendamisega. Finantsinspektsiooni poole tasub pöörduda, kui oled mõne finantsteenuse osutajaga (näiteks pank, kindlustus, laenuandja, investeerimisfond jt) rahulolematu või ei suuda te omavahel kokkuleppeni jõuda. 2023. aastal esitati Finantsinspektsioonile...
Riigikogu lauale on jõudnud krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu, mis muudab oluliselt senist inkassoturu toimimist ja toob krediidiinkassod Finantsinspektsiooni järelevalve alla, mis muudab krediidivõlglastega suhtlemise pikas plaanis õiglasemaks. Kogu inkassoturg ei lähe järelevalve alla. Lihtsustatult öeldes läheb Finantsinspektsiooni järelevalve alla vaid see osa inkassoettevõtetest…
Viimastel aastatel on investeerimine muutunud populaarsemaks ja investoritele kättesaadavamaks. Koos sellega on suurenenud ka keskkondade arv, kus noored investorid oma rahapaigutamise valikute ja investeerimisstrateegiate teemadel arutlevad ning üksteisega nõu ja kogemusi jagavad. Sageli toimuvad sellised arutelud ühismeedias. Kuid milline võib olla sellise sisuga investeerimisteemalise…