Probleem investeerimisega

Kasulikud viited

Kui sul on tekkinud probleem investeerimisteenusega, näiteks on eksitud sinu poolt esitatud väärtpaberitehingu korralduse täitmisel, väärtpaberiportfelli valitsemisel pole küsitud sinu eelnevat nõusolekut tehingu tegemise kohta, kui selles oli kokku lepitud vmt, siis selgituse saamiseks pöördu kõigepealt teenust pakkunud ettevõtte (panga, investeerimisühingu vmt) poole.

Probleemi olemust ja võimalikke lahendusi on võimalik selgitada telefoni teel, kuid soovitav on edasise selguse huvides pöörduda teenusepakkuja poole kirjalikult.

Vahel on võimalik kliendi ja teenusepakkuja omavahelises suhtluses olukorrale mõlemaid pooli rahuldav lahendus leida. Kui siiski tunned, et sinu õigusi on rikutud, tasub enda eest seista.

Kuhu pöörduda?

Finantsinspektsioon

Investeerimisteenustega seotud probleemides on sul õigus pöörduda sõltumatu nõu ja selgituste saamiseks Finantsinspektsiooni poole. Finantsinspektsioonil on võimalik esitada kaebuse alusel investeerimisteenust pakkunud ettevõttele järelepärimise täiendavate selgituste saamiseks ning kontrollida, kas tegevus vastab Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele. Seejärel edastab Finantsinspektsioon sulle omapoolsed selgitused.

Samas ei ole Finantsinspektsioon tsiviilõiguslike vaidluste lahendamise kohtuväline organ ja tema pädevusse ei kuulu ka õiguslike hinnangute andmine. Küll annab inspektsioon teada võimalustest, kuhu vaidluse lahendamiseks pöörduda – kuhu ja kellele esitada kaebus.

Kohus

Kui suhtlemine teenusepakkujaga pole tulemust andnud, saad vaidluse lahendamiseks kohtusse pöörduda. Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele mõistab õigust ainult kohus. Eestis on kolmeastmeline kohtusüsteem: I astme kohtud - maakohtud ja halduskohtud, II astme kohtud - ringkonnakohtud ehk apellatsioonikohtud ja III astme kohus - riigikohus ehk kassatsioonikohus. Riigikohtusse pöördumiseks tuleb eelnevalt läbida esimesed kaks kohtuastet.

Kui sul on tekkinud vaidlus investeerimisteenuse pakkujaga ja kohtuväliselt ei ole probleemi õnnestunud lahendada ja soovid kohtusse pöörduda, tuleks sul pöörduda maakohtusse. Kuidas maakohtusse pöörduda ja hagiavaldust koostada, loe portaalist Jurist aitab.

Politsei

Kui oled langenud investeerimispettuse ohvriks (näiteks püramiidskeem), tuleb teha avaldus politseile.

Viimati uuendatud 8. jaanuar 2020