Mida peab teadma investeerimisnõustamisest?

Enne investeerimisega alustamist tasub endalt küsida, millised on teadmised ja võimalused selleks ning kas ja kelle abi investeerimisotsuste tegemisel kasutada tuleks.

 

Kui on tunne, et investeerimisotsuseid ise teha ei oska või on investeerimisel abi vaja, siis võib valida selleks professionaalse investeerimisteenuse pakkuja. Investeerimisteenuseid võivad pakkuda pangad, fondivalitsejad ja investeerimisühingud.

 

Üheks selliseks lahenduseks on investeerimisnõustamise teenus. Küll aga peab sellise teenuse tarbimisel jälgima, et investeerimisnõustamise teenuse pakkuja omaks Finantsinspektsiooni tegevusluba, sest ilma tegevusloata ei ole investeerimisnõustamise teenust õigus osutada.

 

Mis on investeerimisnõustamine?

 

Investeerimisnõustamine on Eesti õiguses reguleeritud väärtpaberituru seadusega. Selle sisuks on väärtpaberiga seotud tehingu kohta isikliku soovituse andmine. Investeerimisnõustaja annab nõu selle kohta, milline investeerimisotsus teha. Isiklik soovitus sisaldab soovitust konkreetse väärtpaberi ostmiseks, müümiseks, märkimiseks, vahetamiseks, hoidmiseks, lunastamiseks või tagamiseks ning väärtpaberist tulenevate nimetatud õiguste realiseerimiseks või realiseerimata jätmiseks. Teenuse pakkuja pakub investeerimisotsuse tegemisel kõrgendatud erialaseid teadmisi ja kogemusi, et finantsvara suhtes saaks langetada otstarbeka otsuse.

 

Investeerimisnõustaja tegevusele kehtivad kõik väärtpaberituru seadusega reguleeritud investeerimisühingu tegevuse üldpõhimõtted. Näiteks kohustus osutada teenuseid õiguspäraselt, piisava asjatundlikkuse, täpsuse ja hoolikusega, lähtudes eelkõige oma kliendi parimatest huvidest. Samuti kohustus maandada ja vältida huvide konflikti suhetes kliendiga ning kohustus vastavalt väärtpaberituru seadusele klienti ka huvide konfliktist teavitada.

 

Finantsnõustaja tohib soovitada vaid sobivaid investeeringuid

 

Investeerimisnõustaja võib anda ainult sellise isikliku soovituse, mis konkreetsele inimesele sobib ning mis põhineb selle inimesega seotud asjaoludel. Investeerimisnõustamise teenuse, kui suuremal usaldusel põhineva teenuse puhul on vältimatu, et teenuse pakkuja teeb endale selgeks konkreetse inimese investeerimiseesmärgid ja tema riskitaluvuse. Selleks on tal kohustus  hinnata konkreetse isiku teadmisi ja kogemusi seoses teenuse liigi ja väärtpaberiga, samuti tuleb selgeks teha isiku rahaline olukord. Rahalise olukorra teadmine võimaldab Investeerimisteenuse pakkujal välja selgitada ka isiku võimaliku kahjumi kandmise võime ning riskitaluvuse. Kõik see on vajalik selleks, et investeering vastaks ehk sobiks konkreetse investori eesmärkidele ja ootustele ning oleks kookõlas tema riskitaluvusega.

 

Milliste riskidega tuleb investeerimisnõustamise teenuse tarbimisel arvestada?

 

  1. Investeerimisega kaasneb alati risk, sellega võib raha võita ja kaotada. Ka professionaalse teenuse pakkuja parim ülesnäidatud hoolsus ei ole investeerimismaailmas positiivse tulemuse garantii;
  2. Kontrolli, kas teenuse pakkujal on Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusluba;
  3. Kui teenuse pakkujal ei ole tegevusluba, on tegemist loata tegevusega ehk kuriteoga ning on ka väga suur oht, et tegemist on investeerimispettusega;
  4. Et investeerimisteenuse pakkuja saaks anda oma kutseoskuse alusel professionaalse nõuande, siis on selle eelduseks, et klient annab ka ise teenuse pakkujale selleks täieliku ja õige teabe;
  5. Kuna investeerimisnõuande alusel teeb lõpliku otsuse klient, siis ole kindel, et oled riskidest õigesti aru saanud ning valmis investeerimisega, sealhulgas raha kaotuse riski võtma;
  6. Ka tegevusloaga teenuse pakkuja puhul ei ole lõpuni välistatud, et konkreetsetel asjaoludel on turuosaline käitunud parimat kutseoskust üles näidates (näiteks ebaõige soovituse risk); samuti et teenuse  pakkuja oleks avaldanud kõik potentsiaalsed huvide konfliktid, mis tal nõuande esitamisel võivad olla jne.    

 

Nimekiri investeerimisnõustamise teenuse pakkujatest on kättesaadav Finantsinspektsiooni veebilehel www.fi.ee. Investeerimisnõustamise teenuse osutamine ilma tegevusloata on karistusseadustiku alusel karistatav.

Viimati uuendatud 12. juuni 2020