Kaks võlglast ja kaks erinevat lugu

27. september 2023

Võlgnevuste kuhjumine võib olla inimesele ja tema lähedastele tõsine katsumus ning lahenduste leidmine nõuab siis kannatlikust ja asjatundliku tuge. Iga kliendi lugu on erinev, seetõttu on ka kõik lahendused erinevad, kirjutavad võlanõustajad Anna-Liisa Arukask ja Evelyn Eichhorst ajakirjas Sotsiaaltöö

Selleks et anda ettekujutus võlanõustamisteenuse võimalustest, jagavad nad artiklis kahe inimese lugu, kes pöördusid nõustamisele MTÜ Pesapuu võlanõustajate poole, et koos leida lahendus oma muredele.

Jätkusuutlikum maksegraafik

Kolmekümnendates eluaastates Kenneth (nimed muudetud) tuli nõustamisele, et leida võimalus tasuda nõude alusel, mille kogusumma oli kasvanud 70 000 euroni. Mees oli suutnud seniajani kõiki nõudeid enam-vähem tasuda, kuid tundis, et ei jaksa sellist maksekoormust pikaajaliselt kanda. Kindlasti soovis ta vältida täitemenetlusi, sest see oleks tähendanud tema jaoks töökoha kaotust ja sissetuleku kaotusega ka ohtu, et lisaks laenumaksetele ei suudaks ta endale lubada ka igapäevaseid eluks vajalike kulusid.

Kenneth ütles, et talle on varem soovitatud mitte midagi ette võtta ja lihtsalt arved maksmata jätta, kuid see polnud talle vastuvõetav ja ta otsis võimalusi, mis annaks paremad väljavaated.

Nõustamise käigus koostati esiteks põhjalik ülevaade nõuetest ja nende suurustest. Arvestades nõuete suurust ja asjaolusid, kaaluti lahendustena füüsilise isiku maksejõuetuse menetlust.

Eestis on füüsilisel isikul maksejõuetusmenetluste korral valida eraisiku pankroti ehk võlgadest vabastamise menetluse ja võlgade ümberkujundamise menetluse vahel.

Pankrot on menetlus, mille käigus võlgnik tunnistatakse püsivalt maksejõuetuks ja tema vara müüakse pankrotivarana võlausaldajate nõuete katteks. Pankrotimenetluses määratakse pankrotihaldur, kes koostab ülevaate ja esitab kohtule seisukoha.

Võlgade ümberkujundamise eesmärk on ületada tekkinud makseraskused ja vältida pankrotimenetlust. Võlad kujundatakse ümber kohtu kinnitatava ümberkujundamiskava alusel. See võib hõlmata võlasumma vähendamist, intressimäärade korrigeerimist või muude paindlike maksetingimuste kehtestamist. Võlgade ümberkujundamine toimub tavaliselt kohtu juhtimisel ja eeldab nii võlgniku kui ka võlausaldajate nõusolekut muudatusi teha.

Mõlemad võimalused kaaluti lahendustena koos kliendiga läbi. Kenneth soovis pankroti vältida ja tagasimaksete protsessis aktiivsemalt osaleda. Selle tõttu langes valik võlgade ümberkujundamise menetlusele.

Kohtusse esitati võlgade ümberkujundamise avaldus, et leida Kennethit toetavam ja jätkusuutlikum maksegraafik. Kohus võttis avalduse menetlusse ja protsess kestis ligikaudu poolteist aastat.

Pärast pikka menetlust andis kohus välja määruse, millega kujundati Kennethi nõuded ringi. Ümberkujundatud summa on Kennethile jõukohane koormus ja tal oli võimalik protsessi käigus säilitada oma auto.

Tänu järjepidevale koostööle võlanõustajaga ja õiguslikule protsessile suudab Kenneth nüüd tasuda võetud kohustused uue, jätkusuutlikuma maksegraafiku alusel. See annab talle võimaluse taastada oma finantsstabiilsus ja jätkata edukalt rahalise koormuse maandamist.

Lahendused peituvad koostöös

Viiekümnendates eluaastates Romek jõudis nõustamisele sotsiaaltöötaja kaudu. Nõustamise eesmärk oli saada ülevaade tema nõuetest ning leida kohustuste vähendamise võimalusi.

Teenusele jõudes oli Romek väga pessimistlik. Ta teadis, et tema nõuete suurus oli umbes 8500 eurot ning võlad olid tekkinud „veel krooni ajal“ ühe kindlustuskahju tõttu. Vestluses jäi mulje, et Romek oligi sellesse aega kinni jäänud, sest tunnetas tookord tekkinud nõuet ebaõiglasena ega olnud motiveeritud nõuetega tegelema. See oli põhjustanud viimase 20 aasta jooksul põhjaliku sotsiaal-majandusliku allakäigu. Romekil polnud kindlat elukohta ja tema tervislik olukord oli murettekitav.

Võlanõustamise käigus tegime tihedat koostööd kohaliku sotsiaaltöötajaga. Selle tulemusena jõudis klient arstideni ja talle määrati osaline töövõime. Samuti õnnestus koos sotsiaaltöötajaga leida talle elukoht.

Nõuetega tegelemiseks koostati Romekile esmalt tema nõuete ülevaade. Samuti anti talle ülevaade, milliste nõuete korral oleks võimalik taotleda aegumise kohaldamist ja kui suured on eeldatavad nõuded, mis pärast seda alles jäävad. Tsiviilnõuete aegumise taotlemiseks on vaja tasuda 18 eurot taotluse läbivaatamise tasu kohtutäiturile, seega saime ka aegumiste taotlemisel lähtuda ainult kliendi võimekusest.

Viis kuud järjest võtsime ette ühe tsiviilasja kuus ja taotlesime aegumist. Eesmärk oli, et selleks ajaks, kui Romekile makstakse välja esimene töövõimetoetus, oleks kõigi võimalike aegumiste kohta taotlus esitatud ja suur osa alles jäänud kohtutäiturikuludest saab katta laekunud töövõimetoetuse abil.

Kuuekuulise nõustamise järel oli Romekile tagatud talle vajaliku arstiabi regulaarne jätkumine, mida võimaldas osalise töövõime määramine, tal oli alaline elukoht ja tema nõuete jääk oli 1700 eurot. Muutuste tulemusena oli tal tekkinud soov leida töö, et keerata elus „päris puhas leht“.

Loe edasi, kes on pädev võlanõustaja ning milliseid soovitusi MTÜ Pesapuu võlanõustajad KOV-idele jagavad: Võlanõustamise kaks kliendilugu

Rohkem uudiseid

Rahatarkuse teema on lastele väga põnev, kuid tihti tuleb neile uudisena, et rikkaks ei saadagi üleöö, tõdeb rahatarkuse õpetaja Karl Läll, kes annab rahatarkuse tunde kolmes Eesti koolis kokku seitsmele klassikomplektile . Ilma toetava keskkonnata on keeruline midagi saavutada, mistõttu paneb ta koolitundides suurt rõhku ka suhetele lähedastega. Te töötate TalTechi autonoomsete sõidukite…
Aasta rahatarkuse õpetaja, MTÜ Mängides Targaks erahuvikooli juht ja juhendaja Merike Koort usub, et rahatarkuse õpetamine lastele juba lasteaiast loob tugeva aluse nende tulevasele majanduslikule heaolule ning aitab väärtustada raha teenimist ja hoidmist. Just sellepärast ongi ta juba kümme aastat aidanud panustada laste rahatarkusesse läbi mängu. Kuidas te jõudiste erahuvikooli MTÜ Mängides…
Finantsinspektsioon, Rahandusministeerium, Eesti Pank ja Eesti Pangaliit tunnustasid täna konkursi „Rahatarkuse vedur“ raames isikuid ja organisatsioone, kes on andnud valdkonna eestvedajatena märkimisväärse panuse Eesti inimeste rahaga ümberkäimise oskustesse. Rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul on rahatarkuse edendamine olulise tähtsusega, et tagada inimeste rahaline stabiilsus ja…