Võlgniku õigused

Inimesel, kes vajab abi oma rahalise olukorra väljaselgitamiseks või võlgadega toimetulemiseks, on õigus pöörduda võlanõustaja poole. 

Soovitused, kuidas kaitsta oma õigusi täitemenetluses ja tähtajad avalduste või kaebuste edastamiseks leiab siit.

Riigilt on võimalik saada õigusabi selleks, et tagada oma õiguste kaitse parimal võimalikul viisil. Riigi õigusabi tähendab, et kahtlustataval, süüdistataval ja kannatanul on võimalus saada õigusnõu oma ala asjatundjalt – advokaadilt. 

Lisainfo võimaluse kohta saada õigusabi riigi kulul 

Endaga seotud täitemenetluste ja võla jäägi kohta leiab infot www.eesti.ee veebilehelt. Info kättesaamiseks tuleb eelnevalt lehele sisse logida. 

Millal võib laenuandja lepingu üles öelda?

Laenuandja võib osamaksetena tagasi makstava laenu puhul lepingu sinu makseviivituse tõttu üles öelda ainult siis, kui:

 • sa oled täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva osamaksega ja
 • laenuandja on andnud sulle edutult vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et ta ütleb selle tähtaja jooksul osamaksete tasumata jätmise korral lepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist.

Sissetulekud, mida ei tohi arestida:

 • Riiklikud peretoetused (lapsetoetus, lapsehooldustasu, üksikvanema lapse toetus, ajateenija lapse toetus, eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus, seitsme- ja enamlapselise pere vanema toetus, sünnitoetus, lapsendamistoetus, elluastumistoetus);
 • Puudega inimeste sotsiaaltoetused (puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus, puudega vanaduspensioniealise inimese toetus, puudega vanema toetus, õppetoetus, töötamistoetus, rehabilitatsioonitoetus, täiendkoolitustoetus);
 • Sotsiaaltoetus sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses;
 • Eesti töötukassa kaudu makstavad toetused;
 • Töövõimetustoetus;
 • Seadusel põhinev elatis;
 • Rahaline ravikindlustushüvitis ravikindlustuse seaduse tähenduses, välja arvatud ajutise töövõimetuse hüvitis;
 • Riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses;
 • vanglast vabanemise toetus.
Viimati uuendatud 20. detsember 2022