Väärtpaberitehingute tegemine

Kui avad pangas või investeerimisühingu juures väärtpaberikonto, et hakata väärtpaberitega tehinguid tegema (ostma ja müüma), siis saad neid tehinguid teha väärtpaberimaakleri vahendusel. Selleks tuleb sul sõlmida maaklerteenuse leping.   

Väärtpaberite ostmiseks või müümiseks võtab pank sinult vastu tehingukorralduse, mille saad teha näiteks internetipangas või telefoni teel, kui sul on sõlmitud pangaga vastava teenuse (internetipanga, telefonipanga) kasutamise leping. Seejärel täidab väärtpaberimaakler sinult saadud korralduse sinu huvides. Tehingu tegemise eest maksad väärtpaberimaaklerile kokkulepitud tasu. Kui tehingu täitmine pole mingil põhjusel võimalik – näiteks ei ole sinu soovitud tingimustel võimalik tehingut teha, siis maakler tühistab tehingu.

Tehingukorralduse tegemine internetipangas

Tehingukorralduse vormile märgid aktsia või fondiosaku nime/sümboli ja koguse, mida osta või müüa soovid. Samuti selle, kui kaua su tehingukorraldus kehtib – näiteks kas päeva lõpuni või kuni sinupoolse tühistamiseni. Aktsiate ja fondiosakute nimed, millega konkreetse panga vahendusel kaubelda saab, leiad kas tehingukorralduse vormil olevat otsingut kasutades või on need eraldi välja toodud näiteks turgude kaupa. Konkreetne lahendus sõltub pangast.

Kui oled teinud ostutehingu, võetakse (debiteeritakse) sinu arvelduskontolt vastav summa raha. Väärtuspäeval ehk reeglina tehingu kuupäevale järgneval kolmandal tööpäeval kantakse väärtpaberid sinu väärtpaberikontole.

Kui oled teinud müügitehingu, siis broneeritakse su väärtpaberikontol olevad väärtpaberid ja raha saad nende eest oma arvelduskontole väärtuspäeval. Väärtuspäev tähendab seda kuupäeva, mil raha või väärtpaberid kantakse su kontole.

Levinumad tehingukorralduse liigid

 • "Turuhinnaga". Sellisel juhul teeb väärtpaberimaakler tehingu hetkel parima turul pakutava hinnaga. Tehing tehakse kindlasti. Väärtpaberimaakler peab turul pakutava parima hinnaga tehingukorralduse täitma esimesel võimalusel. Turuhinnaga tehingukorraldus sobib siis, kui soovid oma tehingukorralduse kindlat täitmist ning sinu jaoks pole täitmise hind esmatähtis.
 • "Määratud hinnaga". Sellisel juhul määrad ise, mis hinnaga väärtpaberimaakler tehingu tegema peab – väärtpabereid osta soovides määrad kõrgeima lubatud ostuhinna ja müüa soovides madalaima võimaliku müügihinna. Samas pead arvestama, et kui väärtpaberimaakler sinu soovidele vastava hinnaga tehingut teha ei suuda või turuhinnad seda ei võimalda, jääb tehing tegemata. Määratud hinnaga korraldus tasub väärtpaberimaaklerile anda siis, kui väärtpaberi hinnal ei ole parajasti selget tõusu- või langustrendi ning muutusi on oodata alles pikemas perspektiivis.
 • "Kõik või mitte midagi". Sellisel juhul oled nõus väärtpabereid müüma või ostma üksnes tehingukorraldusele märgitud koguses. Muu kogusega väärtpaberitehingut ei tehta.

Millal laekub raha?

Väärtpaberite müügist saadud raha laekub üldjuhul su kontole 1–6 päeva pärast müügitehingu sisestamist. Täpne aeg sõltub konkreetsest fondist või väärtpaberiturust. Pärast märgitud aja möödumist on võimalik laekunud raha kontolt välja kanda. Kohe pärast müügitehingu kinnitamist on võimalik raha kasutada uuteks ostutehinguteks.

Väärtpaberitehingutega kaasnevad kulud

 • Väärtpaberikonto avamine. Osades pankades võetakse selle eest eraldi tasu, seejuures võivad olla EVK väärtpaberikonto ja nn pangasisese väärtpaberikonto avamine erineva hinnaga. Tasu suurus sõltub panga hinnakirjast. 
 • Väärtpaberikonto hooldustasu. See on igakuine tasu, mille suurus sõltub panga hinnakirjast. 
 • Tehingutasud. Aktsiaid ostes või müües tuleb maksta teenustasu. Kuna aktsiatehingute tasude suurus võib pankades erineda ligi kahekordselt, on kasulik enne tehingute tegemist erinevate pankade tasusid võrrelda.
  Investeerimisfondide osakuid soetades pead arvestama igakuise fondi valitsemistasu ning ostmisel-müümisel väljalaske- ja tagasivõtmistasuga. Lisaks on fonde, kes võtavad ka edukustasu.
 • Maksustamine. Kui müüd aktsiaid või investeerimisfondide osakuid ning teenid kasumit, pead kasumilt maksma tulumaksu. Tulumaksukohustust saad edasi lükata, kui kasutad investeerimiseks investeerimiskonto süsteemi.

Väärtpaberimaakleri kohustused ja investori õigused

Maakleri kohustused

 • Väärtpaberimaakler peab lähtuma investori parimatest huvidest.
 • Väärtpaberimaakleri kohustus on kliendi ees korralduse täitmine saavutamaks parimat võimalikku tulemust. Seda nimetatakse veel parimal viisil täitmiseks. Tähtsamateks teguriteks on selle juures hind, kogukulud, kiirus ja toimumistõenäosus.
 • Väärtpaberimaakleri kohustus on avaldada kliendile korralduste parima täitmise reeglid.
 • Väärtpaberimaakleril on keelatud teha tehinguid, kus tal tekib huvide konflikt. Vältimatu huvide konflikti puhul peab ta tegutsema kliendi huvides.
 • Klienti tuleb teavitada olukorrast, kus kliendi tehingukorralduse alusel tehtava tehingu teiseks osapooleks on teenuse osutaja ise. Seda juhul, kui kliendiga ei ole kirjalikult ja selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti.
 • Väärtpaberimaakleril on keelatud tehingute tegemine oma arvel, kui ta on teadlik asjaolust, et klient soovib esitada korralduse sama iseloomuga tehingu tegemiseks või kui see võib muul viisil kliendile kahju põhjustada.

Investori õigused

 • Nõuda, et väärtpaberimaakler võtab tarvitusele piisavad abinõud investori vara ja õiguste kaitseks. Nõuda, et vara hoitakse ja investeeritakse vastavalt kokkuleppele.
 • Nõuda teavet kavandatavate tehingute ja nendega seotud riskide kohta.
 • Nõuda, et tehingukorraldused täidetakse nende saabumise järjekorras põhjendamatu viivituseta ja võimalikult soodsatel tingimustel, arvestades tehingukorraldusega antud tehingu suurusest ja hinnast tulenevate võimalike erisustega.
 • Nõuda teavet täidetud tehingukorralduste kohta ning ülevaadet tehingute täitmisega seotud kulude ja tulude kohta. 
 • Nõuda teavet investorikaitse skeemi kohta.
Viimati uuendatud 27. august 2019