PENSIONI II SAMBA VÄLJAMAKSETEGA SEOTUD KÜSIMUSED JA VASTUSED

2. september 2021

KÜSIMUSED VÄLJAMAKSETE KOHTA

1.    Kes tegeleb väljamaksmisega?
Väljamaksmist pensionifondidest teostab Pensionikeskus.

2.    Millal toimuvad väljamaksed pensionifondidest?
Pensionikeskuse teatel algasid väljamaksed pensionifondidest 2. septembril. Erandjuhtumitel võib raha laekumine võtta rohkem aega. Näiteks siis, kui lahkumisavalduses oli märgitud vale konto, samuti kui isiku suhtes on täitemenetlus algatatud. Kui isik on esitanud koos lahkumisavaldusega Pensionikeskusele või pangale andmed, mis on piisavad ja sobivad väljamakse tegemiseks, peab väljamakse laekuma isikule hiljemalt 2021. aasta septembrikuu lõpuks. Punktis 4 on selgitatud, millised kontod sobivad väljamaksete tegemiseks.

3.    Millises järjekorras toimuvad väljamaksed?
Eesti krediidiasutuste kontodele tehakse väljamaksed ilma kindla järjekorrata ja ühtegi osakuomanike gruppi eelistamata. Maksed toimuvad vastavalt süsteemide võimekusele ja süsteemi seatud järjekorras ning ei sõltu avalduse esitamise ajast ega tähestikust. Seaduse kohaselt peab väljamaksmine toimuma septembrikuu jooksul. Esialgu laekuvad Pensionikeskuse info kohaselt summad Eesti pankade pangakontodele ning seejärel teiste riikide krediidiasutuste kontodele.

4.    Milline konto sobib väljamakse saamiseks?
Pensionikeskus teeb väljamaksed Eesti või välismaa krediidiasutuste ehk pankade kontodele. Makseid ei teostata rahvusvaheliste sanktsioonide all olevate (välisriikide) krediidiasutuste kontodele, samuti kui esinevad muud sarnased piirangud makse tegemiseks. Üldjuhul peab konto omanikuks olema sama isik, kellele kuuluvad pensionifondide osakud. Kui väljamaksmise avalduses oli märgitud konto, mis ei vasta eespool olevatele nõutele, võib väljamakse toimuda alles siis, kui sobivad andmed on Pensionikeskusele esitatud.

5.    Milliste maksetega võib ette tulla viivitusi? 
Makse laekumiseks peab inimene esitama Pensionikeskusele andmed oma pangakonto kohta (vt punkti nr 4) ning tal peab olema toimiv pangakonto. Pensionikeskus võib inimesega võtta ühendust andmete täpsustamiseks. 

VÄLJAMAKSE SUMMAT PUUDUTAVAD KÜSIMUSED

6.    Kus näeb väljamaksmiseks kuuluvat summat?
Välja makstakse korraga kogu summa,  mis kuulub väljamaksmisele. Väljamakse summat saab näha oma panga internetipangas või Pensionikeskuse iseteeninduskeskkonnas.

7.    Kuidas kujuneb väljamaksmiseks kuuluv summa?
Välja makstava summa saamiseks korrutatakse osakute arv osaku väärtusega. Isikule kuuluvate osakute arv sõltub varem tehtud sissemaksetest pensionifondidesse ja see on igaühel erinev. Osaku puhasväärtus on iga päev muutuv väärtus, mis sõltub eelkõige fondi portfelli kuuluvate investeeringute väärtustest. Isikule kuuluvate osakute arvu ja nende puhasväärtust näeb Pensionikeskuse iseteeninduskeskkonnas või panga internetipangas. Raha välja maksmisel kasutatakse osaku puhasväärtust, mida pensionifondide valitsejad arvutasid välja 1. septembril ning mis on fondide depositooriumi poolt kontrollitud. Sellega fikseeritakse igale isikule väljamaksmiseks kuuluv summa. Hilisemad turuliikumised ei mõjuta väljamakstavat summat. Pensionifondide osakute lõppväärtusest arvatakse enne inimeste pangakontodele väljamaksmist maha 20% tulumaksu.

8.    Miks võis mõni aeg tagasi pensionikontol teine summa olla, kui on kontole laekuv summa? 
Pensionifondide osakute  väärtus muutub iga päev. See sõltub fondi investeeringute väärtusest ja see omakorda sõltub peamiselt finantsturgude liikumistest. Fondi(de) osakute väärtust ja selle muutusi saab jälgida Pensionikeskuse statistika lehel.

KÜSIMUSED RIIGI KOMPENSATSIOONI KOHTA

9. Kas riik kompenseerib II sambast lahkujatele ka teise samba sissemaksete peatamise? 
Riik kompenseerib omapoolsete maksete peatamise vaid neile, kes jätkasid oma palgast 2% maksete tegemist teise sambasse ajal, mil sotsiaalmaksu arvelt 4% teise sambasse ei makstud.

10. Millal toimuvad kompensatsioonimaksete väljamaksed?
Maksed toimuvad septembris ning need tehakse pensionifondide väljamaksetest eraldi.

11. Kuidas arvutatakse välja kompensatsioonimakse summa?
Kompensatsioonimakse summa arvutab välja Maksu- ja Tolliamet ning see on isiku poolt 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini pensioni II sambasse tasutud maksete kahekordne summa.
 

KUHU PÖÖRDUDA LISAKÜSIMUSTE VÕI PROBLEEMIDEGA?

12.    Kuhu pöörduda, kui  pole rahul väljamakse protsessi või saadud summaga?
Väljamakse summa kujunemist on kirjeldatud punktis 7.  Välja makstav summa saadakse osakute arvu ja väärtuse korrutamisel. Lõppsummast peetakse kinni tulumaks 20%. Väljamakse protsessi puudutavate lisaküsimustega tuleks pöörduda Pensionikeskuse poole, kuna Pensionikeskus haldab teise samba väljamaksmise üldist tegevust. Pangakontoga seotud küsimustega peaks inimene aga pöörduma panga poole, kus ta konto on avatud. Osakute puhasväärtuse arvutamisega seotud küsimustega võib pöörduda otse fondivalitseja poole.

13.    Mis on Finantsinspektsiooni roll probleemide lahendamisel? 
Finantsinspektsioon teeb järelevalvet Pensionikeskuse, fondivalitsejate, pensionifondide ja pankade üle. Seadusest tulenevalt ei lahenda Finantsinspektsioon üksikuid vaidlusi tarbija ja finantsvahendaja vahel. Küll aga on inspektsioon tänulik info eest, mis viitab tema järelevalve all olevate finantsturu osaliste poolsele rikkumisele, ebaprofessionaalsele käitumisele, tõrgetele süsteemides jmt. Finantsinspektsioon kasutab seda teavet oma järelevalvetegevuses nende turuosaliste tegevuse hindamisel, kohustamisel, keelamisel ja vajadusel ka karistamisel.
Täpsema info kaebuse esitamise kohta leiab siit.

14.    Mis on Finantsinspektsiooni roll pensionifondidest väljamaksete teostamise ajal?
Finantsinspektsioon kontrollib pensionireformiga seotud tegevusi teostades järelevalvet kogumispensionide seaduses ja väärtpaberite registri pidamise seaduses sätestatud tegevuse üle fookusega fondide maksevõimel (likviidsusel) ja erinevate IT-süsteemide toimimisel. Pensionireformi raames teeb Finantsinspektsioon järelevalvet AS-i Pensionikeskus, depoopankade, fondide ja fondivalitsejate üle.

Pensioni II samba väljamaksetega seotud küsimusi ja vastuseid täiendatakse jooksvalt septembrikuus.

Rohkem uudiseid

0112.23
Kolm Euroopa järelevalveasutust (EBA, EIOPA ja ESMA) avaldasid interaktiivse teabelehe, milles vastatakse tarbijate kõige sagedamini esitatavatele küsimustele kestliku rahanduse kohta. Teabeleht annab näpunäiteid tarbijatele, kes kaaluvad kestlikkuse omadustega finantstoodete, sh laenude, säästude, investeeringute, kindlustuse ja pensionide ostmist. Mis on kestlikkuse omadustega finantstoode...
2811.23
Finantsinspektsioon korraldab võlanõustamisega tööalaselt tihedalt seotud inimestele reedel, 1. detsembril kell 13 seminari, kus räägitakse võlgade restruktureerimisest, inkassosid puudutavatest seadusemuudatustest ja võlanõustamisteenuse kättesaadavusest. Lisaks saab seminaril teada, kes on hetkel tüüpiline võlgnik ja millistel eluetappidel inimestel võlad tekivad. Seminar on tasuta ja kestab...
2211.23
Ajakiri The Economist pealkirjastab ühe hiljutise loo kui „Customer service is getting worse. What could fix it?“. Artikkel arutleb põhjuste üle, miks kliendirahuolu on liikunud halvemuse poole. On siis selleks suurenev turukontsentratsioon, kus olulist turuosa omavad ettevõtted määravad halva tulemuse või näiteks ka pandeemiast tingitud tööjõu vähenemine. Põhjuseid võib otsida ka...