Täiendava kogumispensioni kindlustusleping

Kasulikud viited

Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu sõlmimiseks pakuvad kindlustusseltsid erinevaid tooteid, mille tingimused on erinevad. Enne täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu sõlmimist tutvu kindlasti vähemalt kolme erineva kindlustusseltsi kindlustuslepingu tingimustega, selgita välja kõik väljavalitud toote tingimused. Missugused on võimalikud riskid lepingu kehtivuse jooksul, kuidas toimuvad väljamaksed lepingu lõppedes, kas sul on võimalik ka varem kogutud raha kätte saada. Pööra tähelepanu erinevatele tasudele, osapoolte kohustustele ja õigustele jne.

Garanteeritud ja garanteerimata tulu

Üldjuhul eristatakse garanteeritud intressiga pensionikindlustust ning investeerimisriskiga pensionikindlustust.

Garanteeritud intressiga pensionikindlustuse lepingus lepitakse kokku, milline on investeeringu tootlus. Tavaliselt tähendab see seda, et tootlus on garanteeritud ning sinu jaoks investeerimisrisk puudub. Garanteeritud tootlusele võib lisanduda lisaintress, kui kindlustusseltsi majandustulemused seda lubavad. 

Aktsiaturgude langusfaasis on see investorile soodus, kuid turu tõusufaasis võib garanteeritud tootlus jääda teistest alternatiivsetest investeerimisviisidest väiksemaks. Suurimaks riskiks investori jaoks on kindlustusseltsi pankrot.

Investeerimisriskiga pensionikindlustuse puhul tuleb arvestada eelkõige investeerimisriskiga. See tähendab, et tootlus ei ole garanteeritud ning sa võid raha nii võita kui kaotada. Investeerimisriskiga pensionikindlustuse puhul tuleb sul valida investeerimisstruktuur. Üldjuhul pakuvad kindlustusseltsid valikuna erinevaid investeerimisfonde. Sul on võimalik kokku panna sinu eesmärkidele ning riskitaluvusele vastav portfell. Investeerimisstruktuuri on üldjuhul võimalik hiljem ka teatud tingimustel muuta.

Enne investeerimisriskiga pensionikindlustuse lepingu sõlmimist peab kindlustusselts hindama konkreetse lepingu sobivust sinu jaoks, et olla kindel, et mõistad kaasnevaid riske. Selleks tehakse sobivustest, et selts teaks sinu investeerimiseesmärke ja riskitaluvust, investeeringu soovitavat kestust, samuti su investeerimisalaste teadmiste ja kogemuste olemasolu. Kui saadud andmete põhjal on põhjust arvata, et vastav pensionikindlustuse leping sulle ei sobi, peab selts sind hoiatama. Kui avaldad omal initsiatiivil soovi investeerimisriskiga pensionikindlustuse lepingu sõlmimiseks, ei ole seltsil kohustust sobivustesti teha, küll aga peab ta sellest sind teavitama ja kui sa siiski soovid hindamist, tuleb see läbi viia. 

Sissemaksed

Kindlustuslepingu sõlmimisel lepitakse kokku maksegraafik – kui palju ja kui tihti tuleb sul sissemakseid teha. Mõnede kindlustuslepingute puhul võib olla kehtestatud minimaalse summa nõue kuus, näiteks 30 eurot. Üldjuhul on lubatud nii regulaarsed sissemaksed, aga ka ühekordne sissemakse või aastamakse. Maksete suurust ja sagedust on üldjuhul võimalik muuta.

Tuleb arvestada, et vastavalt kindlustusseltsi kehtestatud hinnakirjale ja tingimustele läheb osa sinu poolt sissemakstud summast kuludeks ja kindlustuskaitseks ning ülejäänud osa kantakse kindlustusreservi.

Vahetamine 

Täiendava pensionikindlustuse lepingusse kogutud summa saab osaliselt või täies mahus üle kanda III samba pensionifondi või ka teise pensionikindlustuse lepingusse. Lubatud on vastupidine liigutamine -  III samba pensionifondist – pensionikindlustuse lepingusse. Kindlustuslepingusse kogunenud vara üleviimiseks pensionifondi peab kindlustatu esitama kindlustusandjale vastava avalduse. Kogunenud vara üleviimiseks pensionifondi peab olema avatud pensionikonto. Konto saab avada valikuavalduse esitamisega pangas. Kindlustuslepingust summa ülekandmisel väljamakseid ei tehta. Vahetamisel arvestab kindlustusselts kindlustusmaksete reservist maha vahetamisega seotud kulud, mille suurus on määratud lepingus või kindlustusseltsi hinnakirjas.

Väljamaksed

Väljamakseid on kindlustuslepingu alusel võimalik saada alates 55ndast eluaastast või täieliku ja püsiva töövõimetuse korral. Sul on võimalik valida, kas võtad kogunenud raha korraga välja, sõlmid kindla tähtajaga lepingu, mille lõpuni saad pensionimakseid või teed eluaegse lepingu. Esimesel ja teisel juhul maksustatakse väljamaksed 10% tulumaksuga, kolmandal juhul on väljamaksed tulumaksuvabad.

Investeerimisriskiga pensionikindlustuse puhul on investeeringute väärtus seotud väärtpaberite väärtusega, nii et pension sõltub tehtud investeeringute väärtuste kasvust või langusest.

Garanteeritud intressiga pensionikindlustuse puhul sõltub pensioni suurus kokkulepitud garanteeritud tootlusest. Osa tulust võib moodustada kindlustusseltsi makstav lisaintress. 

Üldjuhul tehakse väljamakseid perioodiliselt mitte harvem kui kord kolme kuu järel kuni pensioniealise isiku surmani. Viimase surma korral toimuvad väljamaksed soodustatud isikule vastavalt kindlustuslepingu tingimustele. Üldjuhul on vastavalt kindlustuslepingu tingimustele soodustatuid isikuid võimalik kindlustuslepingu kehtivuse ajal muuta.

Loe väljamaksete maksustamise kohta täpsemalt Pensionikeskuse veebilehelt.

Lepingu lõpetamine

Kindlustuslepingut on võimalik ennetähtaegselt lõpetada. Enne lepingu lõpetamist selgita välja kõik tingimused ja võimalikud tasud, mis sellega võivad kaasneda. Kindlustuslepingu katkestamine vahetult pärast lepingu sõlmimist kujuneb väga kalliks, sest kindlustusselts arvestab kindlustusmaksete reservist maha kindlustuslepingu katkestamisega seotud kulud. Lisaks tuleb sul tasuda tulumaksuseaduses sätestatud korras tulumaks

Kaks ühes: elukindlustus ja raha kogumine

Täiendava kogumispensioni kindlustusleping on klassikaline kogumiskindlustus, kus lisaks raha kogumisele kaasneb kokkulepitud elukindlustuskaitse. Kindlustuskaitse tähendab, et sinu poolt nimetatud soodustatud isikule makstakse sinu surma korral kokkulepitud suuruses toimetuleku- või valuraha.

Kui paigutad kalendriaasta jooksul kuni 15% (maksimaalselt 6000 eurot) oma brutosissetulekust täiendava kogumispensioni kindlustuslepingusse (arvestusse ei lähe kindlustuskaitseks makstud summad), maksab riik sulle sellelt summalt tulumaksu tagasi.
 

Viimati uuendatud 27. august 2019