Kuidas valida kohustuslikku pensionifondi?

Kasulikud viited

II sambasse pensioniraha kogujatel on valida üle 20 pensionifondi vahel, mida pakuvad viis fondivalitsejat: LHV Varahaldus, Luminor Pensions Estonia, SEB Varahaldus, Tuleva Fondid AS ja Swedbank Investeerimisfondid. 
Enne kui langetad otsuse, millisesse pensionifondi raha koguma hakkad või kui kaalud fondi vahetamist või uute sissemaksete suunamist uude fondi, peaksid võrdlema vähemalt erinevate fondivalitsejate pakutavate fondide investeerimisstrateegiaid, jooksvaid tasusid ja tootlust. Seega peab valik põhinema analüüsil, mitte sõbra soovitusel või nähtud reklaamikampaanial. Oluline on ka meeles pidada, et Fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluste kohta.

 

Kuidas võrrelda ja valida?

1. Investeerimisstrateegia ja riskitaluvus
Fondidel on erinevad investeerimisstrateegiad. Näiteks konservatiivsed fondid peavad investeerima vähemalt 80% ulatuses võlakirjadesse ja võlakirjafondidesse. Kõikide teiste fondide puhul, mis ei järgi konservatiivset investeerimisstrateegiat, võivad fondivalitsejad alates 2019. aastast ise määrata, kui suurt aktsiariski fond võtta võib. Maksimaalne võimalik aktsiarisk on 100%. Erinevate fondide investeerimispoliitikate ja sh ka aktisariskiga on võimalik tutvuda läbi kolme dokumendi, milleks on fondi tingimused, prospekt ja põhiteave. Kõige olulisim neist on fondi tingimused, milles sätestatakse iga fondi tegevuse alused ja kõige olulisemad investeerimispoliitika põhimõtted. Prospekt on tingimustest oluliselt mahukam dokument ning selles kajastatakse kogu fondiga seotud teave ja muu info, mis on vajalik või kasulik investeerimisotsuse tegemiseks. Põhiteabe dokument on lühike kokkuvõte fondi tinigmustest ja prospektist, mis kajastab vaid fondiga seotud kõige olulisemat teavet. Iga konkreetse pensionifondiga seotud dokumendid on leitavad Pensionikeskuse veebilehelt. 
Fondid, mis investeerivad rohkem aktsiatesse ja vähem võlakirjadesse, on üldjuhul riskantsemad kui need, mis investeerivad suuremas osas või ainult võlakirjadesse. Riskantsematel fondidel on suurem võimalus saavutada suuremat tootlust, kuid ka risk investeeringuga kaotada on kõrgem. Riskantsemad aktsiafondid ei sobi kindlasti lühiajaliseks investeerimiseks, sest nende tootlus võib lühikese aja jooksul oluliselt kõikuda. 
Seega analüüsi, milline on su riskitaluvus ning kui kaua on sul aega pensioniraha kogumiseks. 


2. Tootlus
Kuigi ajalooline tootlus on mitmetel fondidel müügiargumendiks, ära otsusta ainult tootluse põhjal. Hea ajalooline tootlus ei ole garantiiks, et ka tulevikus sel fondil sama hästi läheb. Fondide erinevate perioodide tootlusega saad tutvuda Pensionikeskuse kodulehel. Tutvu ka fondi eelmine kuu investeeringute aruandega. Sealt saad ülevaate, kas fondi investeeringud on sinu jaoks sobivad ning kooskõlas sinu riskitaluvusega. Pensionifondide igakuised investeeringute aruanded leiad fondivalitsejate kodulehekülgedelt või pensionikeskuse veebilehelt. 


3. Tasud
Kõik fondivalitsejad võtavad valitsemistasu ehk tasu pensionifondi valitsemise eest. Valitsemistasu on ajalooliselt olnud kõige olulisem näitaja fondide võrdluses. Siiski kõige täpsema ülevaate pensionifondi valitseja poolt sinu sissemaksetelt kinnipeetavatest tasudest annab jooksvate tasude näitaja, mis sisaldab valitsemistasu, fondide arvel tehingute tegemisega vahetult seotud ülekandekulusid ja teenustasusid, investeeringute jooksvaid tasusid ning muid fondide tingimustes või prospektis nimetatud valitsemisega seotud tasusid ja kulusid. Jooksvate tasude näitajat arvutatakse kord aastas ning avalikustatakse nii pensionifondi põhiteabe dokumendis kui ka pensionikeskuse veebilehel koondtabelis. 
Kui kaalud pensionifondi vahetamist, on oluline teada ka seda, et varasemalt kehtisid paljudes fondides nii fondist lahkumise puhul tagasivõtmistasu kui uue fondi osakute ostmisel väljalasketasu. Tänaseks on kõik fondivalitsejad nende tasude võtmisest loobunud ja täiendavaid kulusid fondide vahel liikumisel enam kartma ei pea. 


Võrdlemine ja analüüs


Fondide võrdlemiseks saad kasutada pensionikeskuse veebilehte, mis annab ülevaate kõigi II samba pensionifondide kohta – kes on fondivalitseja, kui suured on fondi jooksvad tasud, milline on fondi investeerimispoliitika ja senine tootlus. 

Investeerimisrisk


Kõik kohustuslikud pensionifondid on avatud investeerimisriskile. See tähendab, et osaku väärtus sõltub pensionifondi investeeringute väärtusest. Osaku hind võib nii tõusta kui ka langeda.
Samuti tasub teada, et kui mõni fond on näidanud eelnevatel aastatel head tootlust, siis ei anna see garantiid, et ka edaspidistel aastatel läheb sama hästi.

Viimati uuendatud 29. jaanuar 2021