Kust kindlustust osta?

Kasulikud viited

Kindlustuslepingu sõlmimiseks on mitu võimalust:

  • pöördud otse kindlustusseltsi kontorisse või teed lepingu seltsi internetilehe kaudu. Tasub teada, et kuna kõikide seltside tingimused on erinevad, võiksid enne lepingu sõlmimist võrrelda vähemalt kolme seltsi pakkumisi.
  • kasutad kindlustusmaakleri või kindlustusagendi abi. Kindlustusmaakler esindab sinu kui kindlustusvõtja huve ning otsib sulle erinevate kindlustussseltside pakkumisi. Kindlustusagent pakub vaid ühe kindlustusseltsi teenuseid ja esindab selle seltsi huvisid.

Mis vahe on kindlustusagendil ja kindlustustusmaakleril?

Kindlustusmaakler peab tegutsema kindlustusvõtja ehk sinu, mitte kindlustusseltsi huvides. Kindlustusagent seevastu esindab ainult ühte konkreetset kindlustusseltsi. 

Kindlustusmaakler

Kindlustusmaakler on kindlustusvahendaja, mitte kindlustusseltsi töötaja. Kindlustusmaakleri töö on valida pärast sinu kui kliendi kindlustushuvi väljaselgitamist erinevate kindlustusseltside pakkumiste seast välja sulle kõige sobivam. Kindlustusmaakler peab sulle esitama piisava hulga valikuvariante, soovitavalt vähemalt kolme erineva seltsi pakkumised. Samuti pakub kindlustusmaakler välja enda meelest sinu huvidele kõige paremini vastava pakkumise, kuid sul ei ole kohustust sellega nõustuda. Lõpliku valiku tegemise õigus jääb sulle.

Kindlustusmaakler peab sulle põhjendama oma nõuandeid ja soovitusi põhjalikkusega, mis vastab kindlustuslepingu keerukusele. Maakler peab tutvustama sõlmitava kindlustuslepingu tingimusi, eelkõige kindlustusmaksete suurust ning lepinguga seotud piiranguid ja välistusi. Ta peab teavitama sind hüvitamise põhimõtetest, kui peaks toimuma kindlustusjuhtum, samuti konsulteerima sind muudes kindlustuslepinguga seotud küsimustes. Kui miski sulle arusaamatuks jäi, küsi julgesti!

Lisaks kindlustuslepingu tingimustele peavad maaklerid avaldama lepingueelset teavet kliendiga sõlmitava maaklerilepingu kohta. Kindlustusmaakler peab avaldama kliendile, kas maakleritasu maksab maaklerile klient või kliendi eest kindlustusandja, samuti kui suur on ühe või teise kindlustuslepingu vahendamise eest kindlustusseltsi poolt maaklerile makstav vahendustasu.  

Enne kindlustusmaakleri teenuse kasutamist kontrolli Finantsinspektsiooni veebilehelt, kas ta on kantud kindlustusmaaklerite nimekirja ehk kas sinu valitud kindlustusmaakleril on vastava teenuse osutamise õigus. 

Kindlustusagent

Kindlustusagent pakub üldjuhul vaid ühe seltsi teenuseid. Näiteks võib agendiks olla bensiinijaam, mis müüb ühe kindlustusseltsi liikluskindlustust. Agent võib esindada ka mitut kindlustusseltsi, kuid seda üksnes tingimusel, et nende seltside tooted ei konkureeri omavahel. Ehk teisisõnu müüb agent näiteks ühe seltsi liikluskindlustust ja teise seltsi kodukindlustust. Erandjuhul võib kindlustusagent pakkuda ka erinevate kindlustusseltside samaliigilisi konkureerivaid teenuseid, seda aga ennekõike juhul, kui kindlustuse turustamine ei ole kindlustusagendi peamine tegevusala ja kui kindlustust pakutakse agenda pakutava kauba või teenusega seotud riskide katteks ning on täidetud ka muud kindlustustegevuse seaduse § 175 nõuded. Näiteks võib selliseks agendiks olla reisibüroo, kes pakub tema müüdavate reiside juurde reisikindlustust.

Kindlustusagent peab klienti informeerima sellest, millist kindlustusseltsi on tal õigus esindada ning millist liiki lepinguid ta vahendab. Samuti peab ta teavitama kindlustuslepingu võimalikest variantidest ja enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvustama kliendile kindlustuslepingu tingimusi. 

Tegevusloa alusel tegutsevate kindlustusagentide nimekirja leiad Finantsinspektsiooni veebilehelt

Tee kodutöö ära!

  • Hoolimata sellest, et erinevate kindlustusseltside pakutavad teenused võivad kanda sama nime – näiteks reisikindlustus, kodukindlustus – on  nende tingimused erinevad. Seetõttu pöördu pakkumise saamiseks vähemalt kolme seltsi poole, et tingimusi võrrelda.
  • Alternatiivne variant on kindlustusmaakleri teenuse kasutamine, kes esitab pärast sinu kindlustushuvi väljaselgitamist sulle vähemalt kolme seltsi pakkumised. Kuigi kindlustusmaakleri kohustus on välja selgitada su kindlustushuvi, pead ka ise kodutöö ära tegema. Mõtle läbi ja räägi maaklerile võimalikult täpselt, milline on su huvi ja millise riski vastu täpselt ennast või oma vara kindlustada soovid.
  • Hilisemate vaidluste vältimiseks on soovitav esitada oma kindlustushuvi kirjalikult ja nõuda kirjalikult kindlustusseltsi või -maakleri pakkumisi. Nii on vaidluste korral varasem suhtlemine paremini kontrollitav ehk sul on kergem oma õiguste eest seista.

Mis on on mis?

Eesti Kindlustusseltside Liit (EKsL) on kõiki püsivalt Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ja välismaiste kindlustusandjate filiaale ühendav organisatsioon.

EKsL-i eesmärk on esindada oma liikmete ühiseid huve kindlustussektori ja kogu riigi sotsiaal- ning majanduskeskkonna edendamisel.

EKsL on koostanud kindlustusteenuse hea tava ehk üldpõhimõtted, millest kindlustusseltsid oma tegevuses peaksid lähtuma ja mis on abiks kliendile kindlustusandja tegevuse hindamisel.

Tutvu kindlustusteenuse hea tavaga.

Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) on liikluskindlustuse garantiifond, hüvitusorgan ja Eesti rohelise kaardi büroo. Kõik Eestis liikluskindlustust pakkuvad kindlustusandjad on LKF-i liikmed.

LKF on loodud liikluskindlustuse seaduse alusel eesmärgiga tagada liikluskindlustuse süsteemi toimimine.

Eesti Kindlustusmaaklerite Liit MTÜ(EKML) on Eesti juhtivate kindlustusmaaklerite ühendus, mis loodi 2000. aastal, tegemaks pingutusi kindlustusmaaklerlusele soodsama ärikeskkonna tekkeks. EKML-i kuulub täna kümme suuremat Eestis tegutsevat kindlustusmaaklerettevõtet.

EKML on Euroopa kindlustusvahendajate ühenduse European Federation of Insurance Intermediaries (BIPAR) liige. Liit teeb koostööd Eesti Kindlustusseltside Liidu ja Eesti Liikluskindlustuse Fondiga, mille liikmeteks on Eestis tegutsevad kindlustusandjad.

Viimati uuendatud 27. august 2019