Probleem kindlustusega

Kasulikud viited

Kui sul on tekkinud probleem mõne kindlustusteenuse, näiteks kodukindlustusega, reisikindlustusega vmt, siis selgituse saamiseks pöördu kõigepealt esimesel võimalusel oma kindlustusandja poole. Kindlustusandja on kindlustusselts, kellega oled kindlustuslepingu sõlminud. Kui sõlmisid kindlustuslepingu mitte otse seltsiga, vaid kindlustusmaakleri või kindlustusagendi vahendusel, võid probleemi lahendamiseks pöörduda ka tehingut vahendanud maakleri või agendi poole. 

Probleemi olemust ja võimalikke lahendusi on võimalik selgitada telefoni teel, kuid soovitav on edasise selguse huvides pöörduda kindlustusseltsi poole kirjalikult.

Vahel on võimalik kliendi ja kindlustusseltsi omavahelises suhtluses olukorrale mõlemaid pooli rahuldav lahendus leida. Kui mitte ja siiski tunned, et sinu õigusi on rikutud, tasub enda eest seista.

Kuhu pöörduda? 

Kindlustuse lepitusorgan

Kindlustusseltside Liidu juures tegutsev lepitaja annab kindlustusvaidluse asjaoludele hinnangu ja esitab lepitusläbirääkimiste põhjal omapoolse lepitusettepaneku.

Kindlustuslepitaja tegutseb professionaalse nõustajana, pakkudes välja, kuidas tema arvates oleks kõige mõistlikum vaidlus lahendada, jättes otsustusõiguse siiski pooltele endile. Eduka lepituse korral leiavad osapooled kindlustuslepitaja abiga vaidlusküsimusele lahenduse, mis vormistatakse kirjaliku kokkuleppena. Kui kokkuleppele ei jõuta, on poolel õigus pöörduda kindlustuse vahekohtu või kohtu poole. Lepitusasja lahendamine kindlustuslepitaja vahendusel on tasuta.
 

Kindlustuse vahekohus

Kindlustuse vahekohus on kindlustusvaidlustekohtuvälise lahendamise organ, mis samuti tegutseb Kindlustusseltside Liidu juures. Kindlustuse vahekohutus lahendatakse kindlustusvaidlus siis, kui vaidlevadpooled on selles eraldi kokku leppinud. Kindlustusevahekohtus lahendatakse ka kindlustusseltside omavahelisi vaidlusi.

Vahekohtu menetlus võib olla jätkuks lepitusmenetlusele, kui lepitusekäigus pooled nii kokku lepivad.  

Finantsinspektsioon

Kindlustusteenustega seotud probleemides on sul õigus pöörduda sõltumatu nõu ja selgituste saamiseks ka Finantsinspektsiooni poole. Finantsinspektsioonil on võimalik esitada kaebuse alusel kindlustusseltsile järelepärimine täiendavate selgituste saamiseks ning kontrollida, kas seltsi tegevus vastab Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele. Seejärel edastab Finantsinspektsioon sulle omapoolsed selgitused.

Samas ei ole Finantsinspektsioon tsiviilõiguslike vaidluste lahendamise kohtuväline organ ja tema pädevusse ei kuulu ka õiguslike hinnangute andmine. Küll annab inspektsioon teada võimalustest, kuhu vaidluse lahendamiseks pöörduda – kuhu ja kellele esitada kaebus.
 

Kohus

Kui suhtlemine kindlustusseltsiga tulemust ei andnud, saad vaidluse lahendamiseks pöörduda ka kohtusse. Eestis on kolmeastmeline kohtusüsteem: I astme kohtud - maakohtud ja halduskohtud, II astme kohtud - ringkonnakohtud ehk apellatsioonikohtud ja III astme kohus - riigikohus ehk kassatsioonikohus. Riigikohtusse pöördumiseks tuleb eelnevalt läbida esimesed kaks kohtuastet.

Kui sul ei ole õnnestunud kohtuväliselt kindlustusandjaga probleemi lahendada ja soovid kohtusse pöörduda, tuleks sul pöörduda maakohtusse. Kuidas maakohtusse pöörduda ja hagiavaldust koostada, loe portaalist Jurist aitab.
 

Viimati uuendatud 9. september 2019