Investeerimisfond

Investeerimisfond on paljude investorite vara kogum, mida juhib professionaalne, Finantsinspektsioonilt vastava loa saanud fondivalitseja. Ta paigutab investoritelt saadud raha näiteks erinevatesse aktsiatesse, võlakirjadesse või teistesse fondidesse. Investeerimisfondi eesmärk on tulu teenimine. Investeerimisfondid on ka II ja III samba pensionifondid.

Investor ostab fondi investeerides fondiosakuid, saades nii fondiosakute omanikuks. Osakud tõendavad investori õigust osale fondi varast. 

Aktsiafondid, võlakirjafondid jne

Fonde on väga erinevat tüüpi – osad investeerivad näiteks ainult võlakirjadesse, teised nii aktsiatesse kui võlakirjadesse, kolmandad ainult aktsiatesse. Seetõttu saab iga investor valida enda eesmärkide ja riskitaluvusega sobivad fondid – üldjuhul mida suurem aktsiate osakaal, seda riskantsem, kuid ka oodatav tulusus on suurem.

Risk ja tulu

Investeerimisfondi raha paigutamine on üldiselt veidi väiksema riskiga kui üksikuid aktsiaid ostes, sest ühes investeerimisfondis on mitme ettevõtte aktsiaid/võlakirju ning seetõttu on riskid hajutatumad. Riski vähendab ka asjaolu, et investeerimisega tegeleb professionaalne fondijuht.

Tulu teenib investor siis, kui fondi osaku puhasväärtus tõuseb, kuid osaku puhasväärtus võib ka langeda. Osaku väärtuse liikumine sõltub sellest, kuidas fondis olevate aktsiate või võlakirjade hind liigub ning kui edukas on olnud fondijuht investeeringute juhtimisel. Kui väärtpaberitelt, millesse fond on investeerinud, makstakse dividende või intresse, jäävad ka need fondi vara hulka ja suurendavad osaku puhasväärtust.

Investeerimisfondide tootlusi avaldavad ajaleht Äripäev, Pensionikeskus ja Tallinna börs ning fondivalitsejate veebilehed.

Fondide liigid 

Avatud fond on üldjuhul kohustatud igal pangapäeval fondiosakuid müüma ja tagasi ostma, kinnine aga mitte.

Avatud fond on reeglina igal pangapäeval valmis investori nõudel emiteerima investorile uusi osakuid ja on ka igal pangapäeva kohustatud osakud osakuomanikelt nende puhasväärtusega tagasi ostma. Et fondivalitseja saaks nimetada fondi avatud fondiks, siis peab ta osakuid tagasi ostma vähemalt kuu aja jooksul sellise nõude esitamisest osakuomaniku poolt.

Kinnise fondi puhul emiteeritakse osakuid üldjuhul määratud mahus ja kinnisel fondil ei ole üldjuhul kohustust osakuid tagasi osta. Kinnise fondi osakuid on investoril võimalik müüa vaid järelturul. Teisisõnu - kui leidub isik, kes on investorilt nõus osakud ostma. Kinnise fondi mudel eeldab üldjuhul seda, et osakute järelturg tekib börsil ehk osakud on börsil kaubeldavad. Kinnised fondid on ka sellised fondid, mis ostavad osakuomanikelt osakuid tagasi harvemini kui kord kuus.

Investeerimisrisk

  • Iga investeering, sealhulgas ka investeerimine investeerimisfondi, on seotud riskiga. See tähendab, et investeerimisfondi osakute väärtus võib nii tõusta kui langeda.
  • Pane tähele, et fondi ajalooline tootlus ei taga samasugust tootlust tulevikus! See tähendab, et kui fondil on eelnevatel aastatel läinud hästi, ei ole see garantii, et nii läheb ka järgnevatel aastatel.

Miks investeerida fondi?

1. Hajutatud riskid

Investeerimisfondide seaduse kohaselt peavad investeeringud olema üldreeglina jaotatud vähemalt kümne (kohustuslikul pensionifondil kahekümne) väärtpaberi vahel. Hajutamine tagab väiksema riski.

2. Professionaalne juhtimine

Investeerimisfondide varasid investeerivad fondivalitsejad, kes on huvitatud võimalikult efektiivsest fondijuhtimisest, sest fondivalitseja tööst sõltub otseselt fondivalitseja tulu. Investeerimisfondi valitsejana tegutsevad vastava hariduse ja kogemusega töötajad. Võrreldes üksikinvestori võimalustega on tõenäoline, et investeerimisfondide juhtidel on parem juurdepääs investeerimiseks vajalikule informatsioonile ning suurem erialane kogemus.

3. Madalamad tehingutasud

Kuna investeerimisfondide portfellid on suured, kujuneb väärtpaberi ostu- ja müügitehing üldjuhul läbi fondi üht või teist osakut ostes tunduvalt soodsamaks kui tavalise väärtpaberitehinguna läbi maaklerfirmade.

4. Lisateenused osakuomanikele

Fondivalitsejal on võimalik pakkuda investoritele lisateenuseid. Näiteks võib selliseks teenuseks olla osakutest saadud tulu taasinvesteerimine või varade ümberpaigutamine.

5. Likviidsus

See, kas väärtpaber on likviidne või mitte, sõltub sellest, kui kiiresti ja millise hinnaga on võimalik seda müüa. Avatud investeerimisfondi osak on üldjuhul väga likviidne.

6. Järelevalve

Ebaeetiliste tehingute eest kaitsevad fondi osakuomanikku järelevalve ja õigusaktidega kehtestatud ranged investeerimispiirangud. 

Enne fondi investeerimist

1. Mõtle läbi, mis on sinu investeeringu eesmärk

Kas investeering peab tagama sulle kindla regulaarse ja stabiilse sissetuleku või on pigem tähtis investeeringu väärtus kaugemas tulevikus? Kui sinu ootus on saada regulaarset tulu, siis pigem kaalu investeerimist rahaturu- või intressifondidesse (võlakirjafondidesse). Kui sa oled valmis võtma suurema tulu nimel suuremat riski, siis kaalu investeerimist aktsiafondidesse.

2. Hinda, kas investeering sobib sinu ootusega selle ajalise kestvuse suhtes

Näiteks kui kavatsed investeerida mõneks kuuks, siis kas investeeringu oodatav väärtuse kasv katab ära fondiosakute ostmisel ja müümisel makstavad tasud? Arvesta, et investeeringu väärtus võib olla madalseisus just sellel hetkel, kui plaanid oma fondiosakud müüa. Eriti puudutab see aktsiafonde, mille tootlus võib ajas suuresti kõikuda. Aktsiafond ei sobi lühiajaliseks investeeringuks, kui sa ei ole selle aja jooksul valmis raha kaotama.

3. Tutvu fondi tingimuste ja emissiooniprospektiga

Fondi tingimused on lepinguks sinu ja fondivalitseja vahel. Tingimuste ja emissiooniprospektiga määratakse muuhulgas kindlaks osakuomaniku õigused ja fondivalitseja kohustused fondi varade valitsemisel.

4. Tutvu fondi investeerimisportfelliga

Informatsiooni saab fondi aasta- või poolaastaaruandest ja fondivalitseja käest.

5. Hinda ausalt oma riskitaluvust

Investeerimisfondide tootlus ei ole üldjuhul garanteeritud. Sa võid nii võita kui kaotada tulenevalt tehtud investeeringute väärtuse tõusudest või langustest. Tutvu fondi emissiooniprospekti selle osaga, kus kirjeldatakse fondi investeerimistegevusega seotud riske!

6. Ajalooline tootlus ei ole garantii tulevikuks

Fondi ajalooline investeeringute edukus ehk tootlus ja võrdlus teiste konkureerivate investeerimisfondidega annab vaid pildi minevikus toimunust. Minevikus toimunu põhjal ei saa teha mingeid kindlaid prognoose tulevikuks.

7. Pööra erilist tähelepanu fondi arvelt makstavatele tasudele ja tehtavatele kuludele

Informatsiooni fondi arvelt makstavate tasude ja kulude kohta leiab nii fondi tingimustest, prospektist kui ka lihtsustatud prospektist. Kõik fondi arvelt võetavad tasud ja kulud mõjutavad otseselt fondist saadava tulu suurust. Kõrgemad tasud ei tähenda automaatselt seda, et nimetatud fond on teistest edukam ning teenib rohkem tulu. Enne konkreetsete fondiosakute ostmist tee endale selgeks, milliseid tasusid sinu investeeringu arvel makstakse ning võrdle nende suurust teiste sarnaste fondidega.

8. Pööra tähelepanu investori arvel makstavatele väljalaske-, valitsemis- ja tagasivõtmistasudele

Informatsiooni väljalaske-, haldus- ja tagasivõtmistasude kohta leiab nii fondi tingimustest, prospektist kui ka lihtsustatud prospektist. Tasud mõjutavad otseselt investori poolt fondi investeeritava või investorile fondist väljamakstava rahasumma suurust.

9. Uuri edukustasu kohta

Kui fondi arvelt makstakse fondivalitsejale edukustasu, vaata ja võrdle, millistel tingimustel ning kui suurt edukustasu makstakse.

10. Tutvu oma õigustega

Kui fondil on mitut liiki osakuid, tutvu, millised on ühte või teist liiki osakuomaniku õigused ja kohustused. Veendu, et sinu poolt omandatav osakuliik vastab parimal viisil sinu huvidele.

11. Tutvu hoolikalt fondi tingimuste selle osaga, mis reguleerib osakute tagasivõtmisega seonduvat

Arvesta, et olukorras, kus fondivalitseja ostab osakuid tagasi väga harva või ei osta üldse, sõltub sinu müügivõimalus üksnes sellest, kas on olemas inimene, kes soovib sinu osakuid osta. Avatud fondid ostavad üldjuhul osakuid tagasi igal pangapäeval.

12. Uuri, kas ja millistel tingimustel on fondiosakuid võimalik vahetada teiste sama fondivalitseja valitsetavate fondiosakute vastu

Kas fondiosakute vahetamisel rakendatakse väljalaske- ja tagasivõtmistasusid? Võimalus vahetada fondiosakuid teise sama fondivalitseja poolt valitsetava fondi osakute vastu laiendab oluliselt investori võimalusi oma fondiinvesteeringuid juhtida. Sel juhul osakute vahetamisel osakuomanikele väljamakseid ei tehta ning seega ei teki osakuomanikule ka tulumaksukohustust.

Tee endale selgeks, kuidas investeeringut või investeeringult teenitud tulu maksustatakse

Kui oled otsustanud säästa pensionipõlveks, siis kaalu investeerimist ka vabatahtlikesse pensionifondidesse, sest neile laienevad mitmed riigi poolt pakutavad maksusoodustused.

13. Fondi informatsioon

Tee endale selgeks, kus avaldatakse informatsiooni fondi tegevuse kohta ning kas informatsiooni esitamise sagedus on sinu jaoks piisav. Fondi puudutavate küsimuste korral pöördu julgesti fondivalitseja poole. Võimalusel küsi nõu sõltumatute spetsialistide käest.

Kuidas toimub investeerimine fondi?

Fondi investeerimine toimub fondiosakuid ostes. Selleks on tavaliselt vaja lisaks arvelduskonto olemasolule avada ka väärtpaberikonto. Seda saad teha nii pangas kui ka investeerimisühingute juures. Väärtpaberikonto eest tuleb maksta igakuist haldustasu.

Pane tähele

Avatud fondi osakuid saab osta fondivalitseja käest üldjuhul igal pangapäeval. Iga tehingu eest tuleb investoril üldjuhul maksta fondivalitsejale väljalasketasu ja pangale teenustasu. 

Fondiosakute ostmine ehk märkimine

  • Investor omandab osaku väljalaskehinnaga, milleks on osaku puhasväärtus. Väljalaskehinnale võib olla lisatud väljalasketasu.
  • Osakute ostmisel kannab investor investeeringusumma fondi tingimustes ja/või prospektis nimetatud kontole.
  • Selle summa eest emiteeritakse investorile vastav arv fondi osakuid, mis registreeritakse tema nimele fondi registris.
  • Omandanud fondiosaku(d), kuulub osakuomanikule omandatud osaluse suurusele vastav osa fondi varast ja fondi investeeringutest saadavast tulust.

Fondiosakute müük ehk lunastamine

  • Fondist väljudes müüb osakuomanik osakud fondivalitsejale tagasi või võõrandab need kolmandatele isikutele. 
  • Investor müüb osakud tagasi tagasivõtmishinnaga, milleks on osaku puhasväärtus, millest võib olla maha arvatud tagasivõtmistasu.
  • Osakute tagasivõtmisel maksab fondivalitseja investorile tagasivõetavate osakute arvule ja tagasivõtmishinnale vastava rahasumma. 
  • Raha kantakse investori poolt näidatud kontole ning vastavad osakud kustutatakse fondi registrist.
Viimati uuendatud 27. august 2019