Pensionileping kindlustusseltsiga

Pensionileping on osakuomaniku ja elukindlustusseltsi vahel sõlmitud kindlustusleping, mille alusel kohustub kindlustusselts maksma pensionimakseid kuni lepingu sõlminud isiku surmani. Pensionilepingut sõlmivad kindlustusseltsid on Compensa Life Vienna Insurance Group SE, ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal ning SEB Elu- ja Pensionikindlustus AS.

Pensionilepingu sõlmimise kohustus tekib inimesel siis, kui tema pensionikontole kogunenud osakute väärtus on võrdne või suurem kui 50-kordne rahvapensioni määr. Pensionilepingut on võimalik kindlustusseltsi nõusolekul erandkorras sõlmida ka siis, kui pensionikontole kogunenud osakute väärtus on alla 50-kordse rahvapensioni määra.

Pensionilepingu üldtingimused

 1. Ühes vanuses meeste ja naiste puhul kasutatakse samasuguseid oodatavat eluiga kirjeldavaid suremusnäitajaid. See, millist suremustabelit kasutatakse, võib igal kindlustusseltsil erinev olla. Kord juba sinuga kokku lepitud suremustabelit kindlustusselts tagantjärele enam muuta ei saa.
 2. Pensionilepinguga seotud investeerimisriski kannab kindlustusselts. See tähendab, et pensionilepingus kokku lepitud suurusega pensioni peab kindlustusselts maksma pensionäri surmani.
 3. Pensionimakse suuruse arvutamisel kasutatakse ühel päeval tehtud pensionilepingute pakkumustes sama garanteeritud aastaintressi määra ning samu oodatavat eluiga kirjeldavaid näitajaid. Ka kindlustusseltsi võetavad tasud ei tohi olla erinevad.
 4. Pensioni makstakse kas igakuiselt või kord kvartalis kuni pensionilepingu sõlminud isiku surmani. Ühekordsed väljamaksed ei ole lubatud. 
 5. Pensionimakseid tehakse kalendrikuu 10.-15. kuupäeval. 

Pensionilepingus võib kokku leppida eritingimustes

 1. Pensionimaksete edasilükkamine on võimalik, kui kogumispensionile minemise õiguse tekkimise hetkel ei ole inimesel veel pensioni järele vajadust, kuid kogutud raha ei soovita enam ka pensionifondis hoida. See tähendab, et erinevalt tavapärasest lepingust ei alusta kindlustusselts aga kindlustusvõtjale pensionimaksete tegemist kohe, vaid pensionimakseid hakatakse tegema kokkulepitud perioodi möödumisel pensionilepingu sõlmimisest näiteks ühe või kolme aasta möödumisel.
 2. Investeerimisriskiga pensionileping. Tegemist on pensionilepinguga, kus kindlustusvõtjale ei ole garanteeritud pensionimaksed vähemalt suuruses, mis vastab nullprotsendilise garanteeritud intressimääraga arvutatud pensionimaksetele, ning mille alusvaraga seotud investeerimisriski kannab vastavalt lepingule kindlustusvõtja.
 3. Tähtajaline pensionileping on võimalik vaid juhul, kui osakuomaniku pensionikontole kogunenud osakute väärtus jääb alla 50-kordse rahvapensioni määra. Tähtajaline pensionilepingu kestusele on seadusega kehtestatud miinimumaeg. Tähtajalise fondipensioni arvestuslik kestus on seotud pensionilejääja vanusega. Täpsemalt leiad väljamaksmise aja minimaalsed pikkused vastavalt vanustele kogumispensionide seaduse §-st 523.
 4. Pensionimaksete suurenemine. Suurenevate pensionimaksetega pensionileping annab täiendava kaitse inflatsioonist tingitud pensionimaksete reaalse väärtuse vähenemise vastu.
 5. Ühise pensionilepingu sõlmimine. Võimalik on sõlmida ühine kolmepoolne pensionileping, kus lepingupoolteks on kindlustusselts ning osakuomanik koos tema valitud füüsilise isikuga või koos teise pensioniealise osakuomanikuga.
 6. Garantiiperioodiga pensionileping. Garantiiperiood on pensionilepingus määratud ajavahemik, mille jooksul tehakse pensionimakseid lepingus nimetatud soodustatud isikule juhul, kui lepingu sõlminud isik sureb või ühise pensionilepingu puhul surevad ühise pensionilepingu sõlminud isikud. Soodustatud isikule tehakse pensionimakseid kuni garantiiperioodi lõpuni. Määrata võib mitu soodustatud isikut.
 7. Uue pensionilepingu sõlmimine uue kindlustusseltsiga ja vana ülesütlemine on lubatud, kui lepingu sõlmimisest on möödunud vähemalt kolm aastat ning ülesütlemise avaldus on esitatud vähemalt kolm kuud enne pensioniaasta lõppu. Pensionilepingu ülesütlemisel kantakse lepingu tagastusväärtuse summa üle kliendi valitud uuele kindlustusseltsile.

Võrdle

Enne pensionilepingu sõlmimist loe lepingu tingimused läbi ning küsi kindlasti pakkumist mitmelt elukindlustusseltsilt, sest väljamaksete suurus ja tingimused võivad olla erinevad!

Viimati uuendatud 27. august 2019