Prindi see leht

Kindlustusvõtja õigused

  1. Õigus lõpetada leping ehk see igal ajal üles öelda.
  2. Taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest. Kui kindlustusandja kindlustusvõtjale taganemisõigusest teatanud ei ole, lõpeb taganemisõigus ühe kuu möödumisel esimese kindlustusmakse tasumisest arvates.
  3. Nõuda kokkulepitud hüvitise summa väljamaksmist kindlustuslepingus sätestatud juhtudel ja korras.
  4. Õigus ilma kindlustusseltsi nõusolekuta nimetada soodustatud isik ja seda isikut muuta. Soodustatud isikul on õigus nõuda lepingujärgset hüvitist kindlustusjuhtumi toimumisel.
  5. Muuta kindlustuslepingut lepingus sätestatud tingimustel ja korras.
  6. Saada kindlustusandjalt infot sõlmitud kindlustuslepingu ning sellest tulenevate tingimuste ja maksete kohta. See õigus on nii kindlustusvõtjal kui ka kindlustatul.
  7. Muuta investeerimisstruktuuri (investeerimisriskiga elukindlustuse puhul).

Kindlustusvõtja õigusi kirjeldavad dokumendid: