Prindi see leht

Mis on maksekäsu kiirmenetlus?

Maksekäsu kiirmenetlus on lihtsustatud kirjalik menetlus, mis annab võimaluse kohtuistungita ja väiksemate kuludega saada rahalist võlga välja mõistev kohtulahend.
Maksekäsu kiirmenetlus aitab kokku hoida nii sissenõudja aega kui raha ning lihtsustab oluliselt kohtumenetlust sellistes vaidlustes, kus võlgnik on passiivne ega tunne menetluse vastu huvi või üritab seda venitada.
Maksekäsu kiirmenetluse avalduse saab esitada nii võlanõudes kui lapse elatisnõudes.

Maksekäsu kiirmenetluses peavad olema täidetud teatud nõuded:

 • nõue (sh intressid ja viivised) ei või ületada 6400 eurot;
 • avalduses esitatavad kõrvalnõuded (nt intressid ja viivised) ei tohi ületada põhinõuet;
 • esitada ei saa nõuet, mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud;
 • avaldust ei saa esitada pankrotivõlgniku vastu;
 • maksekäsu kiirmenetluses ei saa nõuda mittevaralise kahju hüvitamist;
 • avalduse saab esitada kas avaldaja või tema esindaja;
 • avaldus tuleb ID-kaardiga digitaalselt allkirjastada;
 • avalduselt tuleb tasuda riigilõivu 3% põhinõudelt, kuid mitte vähem kui 47,93 eurot ning mitte rohkem kui 1278,23 eurot. Elatise nõudmisel ei tule riigilõivu maksta.

Lapse elatisnõudes:

 • saab elatist nõuda üksnes alaealisele lapsele;
 • nõutava elatise suurus ei või ületada 200 eurot kuus;
 • elatist saab nõuda üksnes vanemalt, kes on lapse vanemana lapse sünniakti kantud;
 • maksekäsu kiirmenetluses ei saa nõuda elatise maksmist tagasiulatuvalt ega varem välja mõistetud elatise summa suurendamist;
 • avaldus tuleb ID-kaardiga digitaalselt allkirjastada lapse esindajal, kes avalduse esitab (lapsevanem, eestkostja või lepinguline esindaja).

Maksekäsu kiirmenetluse avaldust saab nii võlanõudes kui lapse elatisnõudes esitada üksnes elektrooniliselt portaali E-toimik kaudu.

Portaal on veebis kättesaadav aadressil: http://www.e-toimik.ee/. Portaali saab siseneda ainult ID-kaardiga ning E-toimiku kaudu esitatav avaldus tuleb digitaalselt allkirjastada. Maksekäsu kiirmenetluse avaldus on vormilt lihtne ning lahtrite täitmise lihtsustamiseks on avalduse blanketi juures olemas abistav juhend.

Kui maksekäsu kiirmenetluses on kohtule esitatud kõik vajalikud andmed, teeb kohus võlgnikule makseettepaneku väidetav võlg tasuda. Kui võlgnik ei loe esitatud nõuet põhjendatuks, on tal õigus esitada makseettepanekule vastuväide. Vastuväite esitamisel lahendab kohus asja edasi tavalise hagimenetluse korras. Kui võlgnik vastuväidet ei esita ning ei tasu ka tähtajaks ära nõutud summat, teeb kohus määrusena maksekäsu võla sissenõudmise kohta. Maksekäsk on koheselt sissenõutav ja see pööratakse täitmisele sundtäitmise üldises korras.