Prindi see leht

Kas minu kohustusliku pensionifondi osakud on kaitstud? Mis saab siis, kui fondivalitseja peaks pankrotti minema?

Kohustuslike pensionifondide osakuomanike kaitseks on Tagatisfondi juurde loodud pensionikaitse osafond. Pensionikaitse osafondi arvel hüvitatakse kohustusliku pensionifondi osakuomanikele tekitatud kahju, mida pensionifondivalitseja ei ole tähtaegselt osakuomanikule hüvitanud. Et kahju kuuluks hüvitamisele, peab see olema põhjustatud õigusaktides või pensionifondi tingimustes sätestatud nõuete rikkumisest.

Kui pensionifondivalitseja on kohustusliku pensionifondi varade investeerimisel rikkunud õigusaktides sätestatud piiranguid, millest tulenevalt saavad osakuomanikud kahju, mida pensionifondivalitseja ei suuda hüvitada, siis kompenseeritakse kahju osakuomanikele Tagatisfondi poolt.

Pensionikaitse osafondi arvel hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90 protsendi ulatuses.

Kui pensionifondivalitseja läheb pankrotti, siis see ei tähenda veel, et pensionifondi varadega oleks ka kindlasti midagi juhtunud. Pensionifond on eraldiseisev varakogum ja see ei ole fondivalitseja bilansis. Vastavalt seadusele on kohustatud pensionifondivalitseja hoidma enda vara selgelt lahus pensionifondi varast. Lisaks teostatakse pensionifondide üle riikliku järelevalvet Finantsinspektsiooni poolt. Finantsinspektsioon ülesandeks ongi tuvastada juba eos kõikvõimalikud õigusrikkumised ning rakendada juba ennetavalt piisavaid meetmeid, et pensionifondide osakuomanikud ei kannataks.

Allikas: Tagatisfond