Prindi see leht

Mis saab siis, kui osakuomanik omandab pärast pensionilepingu sõlmimist uusi osakuid juurde?

Kui osakuomanik omandab kohustusliku pensionifondi osakuid pärast pensionilepingu sõlmimist, sõltuvad tema võimalused omandatud osakute väärtusest.

Üldjuhul saab osakuomanik täiendavalt omandatud osakuid kasutada üksnes juhul, kui ta tasub need täiendava kindlustusmaksena kindlustusseltsile (suurendades sellega oma pensioni). Täiendava kindlustusmakse tasumiseks võib osakuomanik esitada kindlustusseltsile avalduse.
Kui osakuomanik avaldust ei esita, siis korraldab registripidaja osakuomanikule kuuluvate pensionifondi osakute tagasivõtmise ja kannab nende koguväärtuse 31. märtsist arvates viie tööpäeva jooksul kindlustusseltsile osakuomaniku (kindlustusvõtja) poolt sõlmitud pensionilepingu täiendava kindlustusmaksena. Seega teeb registripidaja igal aastal ka automaatseid rahakandeid osakuomanike eest kindlustusseltsidele.

Kui osakuomaniku poolt täiendavalt omandatud osakute koguväärtus on võrdne 50-kordse rahvapensioni määraga  ja või on sellest suurem, on osakuomanikul, lisaks täiendava kindlustusmakse tasumise õigusele, õigus sõlmida omandatud osakute eest teine pensionileping, esitades selleks kindlustusseltsile avalduse.

Kui osakuomaniku poolt täiendavalt omandatud osakute koguväärtus on suurem kui 700-kordne rahvapensioni määr, on osakuomanikul, lisaks täiendava kindlustusmakse tasumise ja teise pensionilepingu sõlmimise õigusele, võimalus jätta osa osakuid oma pensionikontole. Sel juhul tuleb tal nende osas kokku leppida fondipension või esitada ühekordse väljamakse avaldus (eeldusel, et täidetud on ka ühekordse väljamakse tingimused), tingimusel, et on tasutud täiendav kindlustusmakse või sõlmitud teine pensionileping osakute ulatuses, mis vastas 700-kordsele rahvapensioni määrale.

Kui täiendava kindlustusmakse tasumise õigus on kõigil osakuomanikel, kes on pärast pensionilepingu sõlmimist omandanud täiendavalt osakuid, siis teise pensionilepingu sõlmimise õigus ja osade osakute pensionikontole jätmise õigus tekivad ainult teatud tingimustel. Sellistest täiendavatest õigustest teavitab hiljemalt 31. jaanuariks osakuomanikke registripidaja.
Kui registripidaja on osakuomanikku teavitanud, kuid osakuomanik ei ole oma täiendavaid õigusi kasutanud, kannab registripidaja osakuomaniku poolt täiendavalt omandatud osakud tema täiendava kindlustusmaksena kindlustusseltsi. Seega on osakuomanikul võimalik kasutada teise pensionilepingu sõlmimise õigust või osade osakute pensionikontole jätmise õigust sellisest õigusest teadasaamisest (kui osakuomanik varem ei märka, et ta on suure koguse osakuid omandanud, siis teavitab teda 31. jaanuaril registripidaja sellest) kuni 31. märtsini.

Kui osakuomanik omandab täiendavaid osakuid, mille koguväärtus on vähemalt 50-kordse rahvapensioni määraga võrdne, 1. jaanuari ja 31. märtsi vahel, siis jätab registripidaja selle osakuomaniku osakud 31. märtsile järgneva viie tööpäeva jooksul tagasi võtmata. Seega pikeneb aeg, mille jooksul osakuomanik saab oma täiendavaid õigusi kasutada.