Prindi see leht

Kahju hüvitamine

Esmalt kontrolli kindlustuslepingust, mida sa kahju hüvitamiseks oled kohustatud tegema. Näiteks kui sõiduk varastatakse, siis ühe kindlustusseltsi tingimuste järgi tuleb esitada kõik lepingus fikseeritud võtmed, puldid, aga ka lisaks eemaldatava audiosüsteemi esipaneel (v.a juhul, kui audiosüsteem on integreeritud).

Hüvitamise nõue tuleb kindlustusseltsile esitada võimalikult kiiresti, soovitavalt samal ajal kui teatad kindlustusjuhtumi toimumisest.

Rahalise hüvitamise korral võetakse üldjuhul hüvitamise aluseks sõiduki või sõiduki osade turuväärtus kahjujuhtumi toimumise momendil. Samas võivad kindlustusseltsid pakkuda ka teistsuguseid variante. Mida ja millises ulatuses korvatakse, on täpselt kirjas kindlustusseltsiga sõlmitud lepingus.

Kindlustusselts ei ole kohustatud hüvitama rohkem kui on kahju tegelik suurus, seda isegi siis, kui lepingujärgne kindlustussumma ehk väljamaksete ülempiir on kindlustusjuhtumi toimumise ajal suurem kindlustusväärtusest.

Millal hüvitatakse?

Tähtaeg, mille jooksul toimub kahju hüvitamine kindlustusseltsi poolt, on sätestatud kindlustuslepingus.

Kindlustusselts peab hüvitama tekkinud kahju, millest on lahutatud omavastutus ja muud võimalikud kulud kohe, kui on lõpetatud hüvitamise ulatuse kindlaksmääramiseks vajalikud toimingud.

Võlaõigusseadusega on määratud, et kui kindlustusselts ei ole ühe kuu jooksul pärast kindlustusjuhtumist teatamist hüvitamise ulatuse kindlaksmääramiseks vajalikke toiminguid lõpetanud, võib nõuda täitmise kohustuse arvel raha maksmist summas, mida kindlustusselts vastavalt asjaoludele peaks minimaalselt maksma. Selle tähtaja kulgemine peatub aga ajaks, mil toimingute lõpetamine on takistatud kindlustusvõtjast tuleneva asjaolu tõttu. Näiteks juhul, kui kindlustusvõtja viivitab kindlustusandjale tõendite esitamisega. Milline on vastavalt asjaoludele minimaalse maksmise ulatus, on kindlustusvõtja ja kindlustusandja vahelise kokkuleppe küsimus.

Pane tähele:

  • Tahtlikult tekitatud õnnetusi või lavastatud vargusi ehk kindlustuspettusi kindlustusselts ei korva.
  • Kui liiklusõnnetuse põhjustaja on teine õnnetuses osalenud sõiduki juht, siis hüvitatakse sinu sõidukile tekitatud kahju teise sõiduki suhtes sõlmitud liikluskindlustuse lepingu alusel.
  • Üldjuhul jätab kindlustusselts endale õiguse määrata hüvitamise viisi, milleks on näiteks sõiduki remont, rahaline hüvitis, asendamiskulude hüvitamine jne.
  • Üldjuhul hüvitatakse kokkulepitud piirmäärade ulatuses sõiduki liiklusõnnetuse kohalt äratoimetamise kulud (sh välismaal toimunud liiklusõnnetus). Näiteks ühe kindlustusseltsi tingimuste järgi hüvitatakse selliseid põhjendatud kulutusi summas kuni 127 eurot, teises kindlustusseltsis kuni 191 eurot, aga kolmandas kindlustusseltsis kuni 10% kindlustussummast.
  • Täpsusta, mis tingimustel on kindlustusseltsil õigus kahju hüvitamisega viivitada. Näiteks ühe kindlustusseltsi tingimuste järgi võib kindlustusselts jätta endale õiguse viivitada kahju hüvitamisega juhul, kui seoses kindlustusjuhtumiga on alustatud kriminaalmenetlus.