Prindi see leht

Mis kuulub hüvitamisele?

Hüvitamisele kuulub varakahju:

 • Hüvitatakse sõiduki, isiklike esemete, piirdeaia, liiklusmärgi, hoone jmt rajatiste kahjustumine või hävimine. Kahju põhjustanud sõiduki kahju liikluskindlustus ei hüvita.
 • Õigusabi ja ekspertiisi mõistlik ja vajalik kulu.
 • Mõistlikud kulud kahju ärahoidmiseks või kahju vähendamiseks.

Hüvitamisele kuulub isikukahju: 

 • Kannatanu ajutisest või püsivast töövõimetusest tulenev kahju. Hüvitatakse liiklusõnnetuses saadud vigastustest tulenev sissetulekute vähenemine selle aja eest, mille jooksul kannatanu oli töövõimetu.
 • Kannatanu ravikulu. Hüvitatakse kannatanu ravimiseks tehtud põhjendatud kulu. Põhjendatuks loetakse kulutused raviprotseduuridele, hooldusravile ja ravimitele, mis on kannatanule meditsiiniliselt näidustatud ja mille otstarbekuse on arst-ekspert heaks kiitnud.
 • Süüdlasest sõidukijuhi ravikulu raviasutuses.
 • Surmaga lõppenud liiklusõnnetuse korral kannatanu ülalpeetavate ülalpidamise äralangemine, samuti hukkunu matusekulu.
 • Kannatanu vajaduste suurenemisest tekkinud kahju, näiteks kulutused meditsiinilistele abivahenditele (prillid, proteesid, ratastool vmt), tasu põetajale vmt.

Liikluskindlustuse alusel ei hüvitata: 

 • Süüdlasele endale või tema sõidukile tekitatud kahju, v.a ravikulu raviasutuses.
 • Süüdlase juhitud sõiduki omanikule või valdajale tekitatud kahju, v.a isikukahju.
 • Saamata jäänud tulu, v.a isikukahju puhul ettenähtud hüvitis.
 • Kahju, mis tekib seoses sellega, et liiklusõnnetuses kahjustatud või hävinud sõidukit või muud vara ei saa ajutiselt kasutada.
 • Raha, väärtpaberite, kunstiväärtuste ja väärismetallist esemete kahjustumist või hävimist.
 • Tundmatuks jäänud sõiduki poolt teisele sõidukile tekitatud kahju. Hüvitatakse aga tundmatuks jäänud sõidukiga tekitatud isikukahju, sealhulgas kahjud, kui liiklusõnnetus lõppes surmaga.
 • Kahju, kui kivi või muu ese paiskus sõiduki liikumise tõttu vastu teist sõidukit.
Kasulik teada!
Kui kahju põhjustaja oli alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine mõju all, hüvitab kindlustusselts kannatanule tekitatud kahju, kuid esitab kahju põhjustaja vastu tagasinõude. Samuti on õigus esitada tagasinõue sõidukijuhi vastu, kui sõidukijuht põhjustas kindlustusjuhtumi tahtlikult, põhjustas kindlustusjuhtumi ning lahkus pärast kindlustusjuhtumit õigusvastaselt ja süüliselt sündmuskohalt või juhtis sõidukit, mille valdamine oli ebaseaduslik (ärandatud sõidukid).