Prindi see leht

Liikluskindlustuse leping ja poliis

Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus. Liikluskindlustuse kindlustustingimused on sätestatud liikluskindlustuse seaduses. Selle seadusega on määratud kindlustuslepingu sõlmimise kohustus ja kellel see kohustus on, samuti kindlustatud isik, kindlustussumma ja kindlustusjuhtum.

Liikluskindlustuse kui kohustusliku vastutuskindlustuse puhul on oluline teada, et kindlustusvõtja ei kindlusta mitte oma sõidukit, vaid potentsiaalset kahju, mida selle juht võib põhjustada teistele liiklejatele – sõidukitele, inimestele- või hoonetele ja ehitistele. Liikluskindlustuspoliis ei kata mitte liikleja enda, vaid teise õnnetuses kannatada saanud sõiduki taastamiskulud, samuti õnnetuses osalenud jalakäija isiku- või varakahju kulud. Teatud juhtudel hüvitatakse vaatamata sõidukijuhi vastutusele ka tema enda ravikulud. 

Kui Oliver sõidab otsa tema ees pidurdanud autole, tekitab vigastusi jalakäijale või sõidab katki liiklusmärgi, hüvitab kannatanutele kahju Oliveri kindlustusselts, aga Oliveri autole tekkinud kahju kohustuslik liikluskindlustus ei hüvita. Kui Oliver saab vigastada, hüvitatakse ka tema kui liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukijuhi ravikulu.
Kui Oliveri sõber Jürgen, kellel pole autot, satub jalakäijana või jalgratturina liiklusõnnetusse, mille põhjustajaks ta ei ole, hüvitatakse ka talle tekitatud kahju.

 Kohustus kindlustada

 • Kõikidel teeliikluses osalevatel ja liiklusregistris registreeritud mootorsõidukitel peab olema kehtiv liikluskindlustus. See tähendab, et kui sõiduk on kantud liiklusregistrisse või tuleks liiklusseaduse kohaselt sinna kanda, on kohustus sõlmida selle sõiduki suhtes liikluskindlustuse leping. Liiklusregistris tuleb registreerida üksnes liikluses kasutatav mootorsõiduk. Liiklusseadus ei kohusta registreerima sõidukit, mida liikluses ei kasutata. Kindlustama ei pea maastikusõidukit, mootoriga jalgratast jmt.
   
 • Sõiduk, mida liikluses ei kasutata, tohib olla liikluskindlustuseta aasta ehk 12 kuud. Kindlustamata sõidukiga ei tohi liikluses osaleda. Kui sõidukit ei kasutata pikema aja jooksul kui aasta, tuleks esitada avaldus sõiduki kustutamiseks liiklusregistrist näiteks läbi maanteeameti e-teeninduse.
   
 • Kui sõiduki vastutav kasutaja või omanik aasta jooksul liikluskindlustuse lepingut ei sõlmi, rakendub sõidukile sundkindlustus. See tähendab, et liikluskindlustuse fondi poolt esitatud makseteatise alusel tuleb maksta ära kindlustusmakse. Kui seda tähtaja jooksul ei tehta, on liikluskindlustuse fondil õigus anda nõue sundtäitmiseks kohtutäiturile.
 • Kui isik põhjustab sundkindlustuse kehtimise ajal liiklusõnnetuse, siis jääb tekitatud kahjust tema kanda 640 euro suurune omavastutuse summa. 
 • Sundkindlustuse saab igal ajal lõpetada - selleks tuleb kas sõlmida liikluskindlustuse leping või sõiduk ajutiselt või alaliselt liiklusregistrist kustutada.
 • Sundkindlustus ei rakendu vanasõidukitele ja võistlusautodele ega sõidukitele, mille andmed on liiklusregistrist kustutatud.
   
 • Sundkindlustuse kohta saad täpsemalt lugeda siit.

Liikluskindlustuse lepingu sõlmimine, pikenemine ja lõpetamine

 • Liikluskindlustuse leping sõlmitakse ja see kehtib konkreetse sõiduki, mitte registreerimismärgi või kindlustusvõtja suhtes. Ühe sõiduki suhtes saab kehtida ainult üks leping. Leping on tähtajaline ehk sõlmitakse teatud tähtajaks. Lepingu alusel väljastab kindlustusselts poliisi pikkusega 1 päevast kuni 12 kuuni. 
 • Soovi korral võib sõlmida automaatselt pikeneva lepingu. Kui kindlustusvõtja ei soovi enam lepingu pikenemist järgmiseks perioodiks, siis tuleb teavitada sellest kindlustusandjat hiljemalt kaks tööpäeva enne kindlustusperioodi lõppu. Kui soovitakse vahetada kindlustusandjat, siis tuleb hiljemalt kaks tööpäeva enne kindlustusperioodi lõppu sõlmida uus kindlustusleping järgnevaks perioodiks teise kindlustusandjaga.
   
 • Liikluskindlustuse lepingu saab sõlmida ka isik, kes ei ole kantud sõiduki registreerimistunnistusele ehk igaüks, kellel on kindlustushuvi.
   
 • Liikluskindlustuse lepingu alusel kohustub kindlustusselts hüvitama kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud varalise ja isikukahju ja kindlustusvõtja kohustub tasuma kindlustusmakseid. 
   
 • Kuna leping sõlmitakse kindla tähtajaga, siis lepingu ülesütlemine või lepingust taganemine on lubatud üksnes liikluskindlustuse seaduses või võlaõigusseaduses sätestatud juhtudel. Erakorraliselt võib lepingu üles öelda mõjuval põhjusel, kui näiteks liising lõpeb või sõidukit ei saa tehnilistel põhjustel rohkem kui ühe kuu jooksul kasutada. 
   
 • Liikluskindlustuse lepingu kindlustuskaitse kehtib Eestis, teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides ja muudes poliisil märgitud riikides. 

  Liikluskindlustuse poliis 

 • Liikluskindlustuse poliis on dokument, mis kinnitab, et vastava sõiduki suhtes on sõlmitud liikluskindlustuse leping. Poliisil on näidatud kindlustusperioodi pikkus ja selle alusel arvestatud kindlustusmakse. 
   
 • Liikluskindlustuse poliisi ei pea sõidukijuht Eestis liigeldes kaasas kandma. Kindlustuspoliisi kehtivust saab kontrollida liikluskindlustuse registrist.